مقاله مطالعه اثر خشکي و اسيد آسکوربيک بر دو رقم کلزا و پاسخ گياه سويا به عصاره گياهان تيمار ديده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۷۳ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر خشکي و اسيد آسکوربيک بر دو رقم کلزا و پاسخ گياه سويا به عصاره گياهان تيمار ديده
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله خشکي
مقاله اسيد آسکوربيک
مقاله سويا
مقاله فعاليت آنتي اکسيداني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانلي مه لقا
جناب آقای / سرکار خانم: فرزامي سپهر مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي فرانك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر گياهان کلزا با دو رقم الايت و طلایيه تحت تنش توامان خشکي (۲ سطح) و اسيد آسکوربيک (۱ سطح) قرار گرفتند. بعد از طي دوره تنش، گياهان برداشت و پارامتر هاي گوناگون رشد مانند اوزان تر و خشک در دو بخش هوايي و زيرزميني، سطح برگي، نرخ رشد نسبي، نرخ رشد نسبي برگ، سطح برگي ويژه، ميزان آب در واحد سطح برگي، نرخ واحد برگي، اندازه گيري گرديدند. حضور اسيدآسکوربيک سبب تخفيف اثرات منفي تنش خشکي در هر دو گونه مورد مطالعه گرديد. پاسخ هاي مورد مطالعه در رقم الايت نسبت به طلایيه بهتر بود. اندازه گيري فعاليت هاي آنزيمي در دانه رست هاي سويا تحت اثر عصاره گياهان کلزا رقم طلایيه نشان دادند که عصاره به دست آمده از گياهان کلزايي که تحت تيمار آبياري ۱٫۴ FC و اسيدآسکوربيک قرار داشتند افزايش معني داري را در ميزان فعاليت آسکوربات پراکسيدازي، کاتالازي و پراکسيدازي گياهان سويا نسبت به عصاره به دست آمده از گياهان کلزاي تحت ساير تيمارها با اسيدآسکوربيک ايجاد کردند. همين نتايج در مورد رقم الايت هم صادق است با اين تفاوت که ميزان فعاليت آسکوربات پراکسيدازي در دانه رستهاي سويا فقط تحت عصاره به دست آمده از گياهان تيمار ديده تحت FC از بيشترين فعاليت برخوردار بود.