مقاله مطالعه اثر داروي بيهوشي عمومي پروپوفول بر تغييرات بيوشيميايي سرم در مرغ بومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۳۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر داروي بيهوشي عمومي پروپوفول بر تغييرات بيوشيميايي سرم در مرغ بومي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروپوفول
مقاله پارامترهاي بيوشيميايي
مقاله مرغ بومي
مقاله بيهوشي عمومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خياط نوري ميرهادي
جناب آقای / سرکار خانم: ناموران عباس آبادي علي
جناب آقای / سرکار خانم: گلابي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: بهاورنيا سيدرضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پروپوفول يك داروي بيهوشي عمومي كوتاه مدت مي باشد. از امولسيون دارويي براي القا بيهوشي و انفوزيون داخل وريدي براي استقرار بيهوشي استفاده مي شود. اين دارو به صورت تنها و يا همراه با داروهاي ديگر مضعف CNS در انسان و حيوانات مختلف كاربرد دارد. استفاده از داروهاي مختلف براي بيهوشي طيور امروزه جهت انجام تحقيقات و اعمال جراحي مختلف در حال افزايش است. تحمل پرندگان براي اكثر داروهاي بيهوشي كم بوده و معمولا داروهاي استنشاقي ترجيح داده مي شوند. با اين حال در بعضي از اعمال جراحي امكان استفاده از داروهاي استنشاقي وجود نداشته و داروهاي تزريقي ارجحيت دارند. بدين منظور در تحقيق حاضر تغييرات برخي پارامترهاي بيوشيميايي سرم متعاقب بيهوشي عمومي با پروپوفول مورد ارزيابي قرار گرفت. در اين مطالعه تجربي تعداد ۱۰ قطعه مرغ بومي بالغ به طور تصادفي انتخاب گرديد. براي القا بيهوشي، پروپوفول با دوز ۷٫۵mg/kg داخل وريدي تزريق و براي ادامه بيهوشي دوز ۰٫۵mg/kg در دقيقه توسط پمپ انفوزيون تا ۹۰ دقيقه انفوزه شد. در خلال بيهوشي در دقايق صفر، ۱۵، ۳۰، ۶۰، ۹۰ دقيقه و ۲۴ و ۷۲ ساعت بعد از بيهوشي خونگيري به عمل آمد. پس از جداسازي سرم مقادير آلبومين، آلانين آمينوترانسفراز (ALT)، آسپارتات آمينوترانسفراز (AST)، آلكالين فسفاتاز (ALP)، بيلي روبين، نيتروژن اوره خون (BUN) و كراتي نين سرم اندازه گيري شد. نتايج نشان داد كه مقادير بيلي روبين، BUN، ALP و کراتي نين سرم تغييرات معني دار (p<0.05) و ALT، AST و آلبومين تغييرات غيرمعني دار نشان داد. البته استفاده از اين دارو براي بيهوشي و اعمال جراحي در طيور نياز به مطالعات بيشتري دارد.