مقاله مطالعه اثر درماني و عوارض شيمي- راديوتراپي هم زمان با سيس پلاتين هفتگي با يا بدون سلکوکسيب در کارسينوم نازوفارنکس: يک کارآزمايي باليني فاز ۳ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر درماني و عوارض شيمي- راديوتراپي هم زمان با سيس پلاتين هفتگي با يا بدون سلکوکسيب در کارسينوم نازوفارنکس: يک کارآزمايي باليني فاز ۳
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راديوتراپي
مقاله سلکوکسيب
مقاله شيميدرماني
مقاله کانسر نازوفارنکس
مقاله ميزان پاسخ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان پناه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رزمجوقلايي ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: شفي زاده امين
جناب آقای / سرکار خانم: اميدواري شاپور
جناب آقای / سرکار خانم: مصلايي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدلو نيلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هم اينکشيمي راديوتراپي هم زمان به عنوان درمان انتخابي کارسينوم موضعي ناحيه اي نازوفارنکس در نظر گرفته مي شود. سلکوکسيب يک مهارکننده انتخابي سيکلواکسيژناز-٢ است که مي تواند تاثير راديوتراپي را تقويت کند. هدف از اين مطالعه، تعيين اثر درماني و عوارض سلکوکسيب در بيماران مبتلا به کارسينوم نازوفارنکس مي باشد.
روش کار: در اين کارآزمايي باليني، بيماران مبتلا به کارسينوم موضعي تازه تشخيص داده شده نازوفارنکس، وارد مطالعه شدند. در تمام بيماران رژيم درماني شامل ۷ هفته شيمي راديوتراپي هم زمان با سيس پلاتين مورد استفاده قرار گرفت و فقط در نيمي از بيماران، سلکوکسيب با دوز ١٠٠ ميلي گرم دو بار در روز به رژيم درماني اضافه شد. پس از اتمام شيمي راديوتراپي، تمام بيماران ۳ دوره شيمي درماني ترکيبي با سيس پلاتين و ۵- فلوئورويوراسيل را دريافت نمودند. ميزان هاي پاسخ باليني و عوارض ناشي از درمان در دو گروه مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: ۵۰ بيمار با ميانه سني ۴۳ سال وارد مطالعه شدند. ميزان پاسخ کلي (کامل و نسبي) باليني در هر دو گروه ۱۰۰ درصد بود (P=1). ميزان هاي پاسخ کامل و نسبي باليني در گروه مطالعه به ترتيب ۶۴ و ۳۶ درصد و در گروه شاهد به ترتيب ۴۴ و ۵۶ درصد بودند (P>0.25). از نظر عوارض مربوط به درمان، تفاوتي بين دو گروه وجود نداشت.
نتيجه گيري: اين کارآزمايي باليني نشان مي دهد که افزودن سلکوکسيب با دوز ١٠٠ ميلي گرم دو بار در روز به شيمي راديوتراپي هم زمان، ميزان پاسخ بيشتر و عوارض بالاتر در بيماران مبتلا به کارسينوم نازوفارنکس همراه نمي باشد.