سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد وکیلی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
غلامحسین ظهوری – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رقیه جم جاه – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مهدی نکومنش – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

سیستم کاتالیستی VCl4-TiBA از نوع زیگلر-ناتا تهیه شد. ترپلیمریزاسیون اتیلن/ پروپیلن/ دیان ENB با این کاتالیستاثرات پارامترهای دمای پلیمریزاسیون ، نسبت فشارP/E و غلظت دیان روی راندمان کاتالیست و خصوصیات الاستومر EPDM به دست آمده بررسی شد. مشاهده شد ،که با افزایش دمای پلیمریزاسیون راندمان کاتالیست تا حدود دمایoC 70 تغییر چندانینداشت ، اما درصد اتیلن در ترپلیمر با افزایش دما ، افزایش یافت. مطالعه دمای انتقال شیشهایی این نمونهها نشان داد که با افزایش، درصد اتیلن ، بر خلاف انتظارTg افزایش مییابد. مطالعه نسبت فشار P/E نشان داد که با کاهش این نسبت درصد اتیلن درترپلیمر افزایش وTg کاهش مییابد ، همچنین مشاهده شد که تغییر نسبت فشاری P/E تاثیر عمدهای روی راندمان کاتالیست ندارد. مطالعه اثر غلظت دیان روی راندمان کاتالیست نشان داد که افزایش غلظت دیان تا*۱۰-۲ mol/lit) 4.7 ) سبب افزایشراندمان کاتالیست میشود ، افزایش بیشتر غلظت دیان سبب کاهش راندمان کاتالیست گردید.