سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی رضا یدوی – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه تربیت مدرس
امیر قلاوند – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس،
اسکندر زند – استادیار موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی تهران، بخش علف هرز
مجید آقاعلیخانی – ستادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

افزایش توانایی رقابت سیستم های زراعی با علف های هرز می توان د اثرات منفی رقابت علف های هرز بر عمل کرد دانه گیاهان زراعی را کاهش دهد و این پروسه به افزایش کارایی مصرف علف کش ها کمک می کند. یک آزمایش مزرعه ای به منظور بررسی تاثیر تغیر آرایش فضایی ذرت بر روی توانا یی رقابت با تاج خروس به صورت فا کتوریل اسپلبت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان اجرا شد . در این تحقیق فا کتوریل تراکم ذرت با دو سطح ( ٧٤ و ١١١ هزار بوته در هکتار ) و الگویکاشت ذرت با سه سطح (تک ردیفه، دو ردیفه روبرو و دو ردیفه زیکزاک روی هر پشته ) به عنوان عامل اصلی و تاج خروس با چهار سطح ۰، ۴، ۸ و ۱۲ بوته در متر طولی ردیف به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد . در انتهای فصل در مساحتی برابر با ٦ متر مربع از وسط هر کرت عمل کرد و اجزائ عمل کرد ذرت محاسبه گردید . عملکرد دانه و عمل کرد بیولوژیکی ذرت با افزایش تراکم ذرت افزایش یافت، ولی تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف و تعداد دانه در بلال با کاهش روبرو شدند . تاثیر آرایش کاشت ذرت نیز بر کلیه صفات به جز تعداد ردیف دانه در بلال، وزن هزار دانه و شاخص برداشت معنی دار شد. عملکرد و اجزا عمل کرد ذرت همگی در اثر افزایش تر اکم تاج خروس نقصان یافتند . با برازش مدل رقابتی راست گوشه هذلولی کوزنس ( ١٩٨٥ ) بیشترین کاهش عملکرد دانه ( ٦١ %) وعملکرد بیولوژیکی ذرت ( ٤٨ %) در بالاترین تر اکم تاج خروس برای تیمار آرایش کاشت تک ردیفه ذرت با ترا کم ٧٤ هزار بوته در هکتار اتفاق افتاد. شیب کاهش تعداد ردیف دانه در بلال، دانه در ردیف بلال و دانه در بلال در اثر رقابت تاج خروس در تر اکم بالاتر ذرت کمتر از تر اکم پایین ذرت بود. بعضی از اجزائ عمل کرد ذرت نیز در آرایش کاشت های دو ردیفه کمتر تحت رقابت تاج خروس نقصان یافتند.