سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صادق تابع جماعت – دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا، آزمایشگاه سوخت و احتراق ,دانشکده مهن

چکیده:

شعله پس مخلوط آرام در جریان counter-flow بصورت تجربی و عددی مورد بررسی قرار گرفته است . اثر رقیق سازی سوخت و اکسیدکننده با دی اکسید کربن و نیتروژن ، در ساختار و خاموش شدن شعله به ازای دو نوع سوخت گاز شهری و پروپان، مورد مطالعه قرار گرفته است . مقدار حداکثر دمای شعله به ازای استفاده از دی اکسید کربن به عنوان رقیق ساز سوخت، کمتر از حالتی است که از نیتروزن به عنوان رقیق ساز استفاده می شود . افزایش مقدار strain rate منجر بهکاهش ضخامت شعله و نزدیک شدن شعله به نازل خروجی سوخت (نازل پائینی ) می گردد . طبق نتایج ارائه شده منحنی خاموش شدن شعله در تمامی حالات از یک نقطه بیشینه برخوردار است . نتایج حاصل از حل عددی و آزمایشگاهی مقایسه و ارائه گردیده است