سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ارسطو عباسیان – دانشگاه مازندران مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد علی اسماعیلی – دانشگاه مازندران مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

گندم از مهم ترین گیاهان زراعی است که تأمین کننده نیا ز غذایی انس آن هاست بنابراین افزایش تولید گندم و بالا بردن کیفیت آن به منظور خود کفایی از ضروریات است . هدف از این تحقیق بررسی اثر زیرشکن و کودهای ریز مغذی سولفات های روی و منگنز بر عملکرد و اجرای آن بر دو رقم گندم است . این مطالعه در سال زراعی ۸۲-۱۳۸۱ بصورت کرت های دو بار خرد شده و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد . فاکتور اصلی سطوح مختلف زیر شکن در دو سطح (استفاده از زیرشکن تاعمق ٧٠ سانتی متری و عدم کاربرد زیرشکن), فاکتور فرعی مصرف کودهای ریز مغذی در چهار سطح (شاهد, مصرف ٤٠ کیلو گرم سولفات روی در هکتار, مصرف ٤٠ کیلو گرم سولفات منگنز در هکتار و مصرف توام ٤٠ کیلو گرم سولفات روی و منگنز در هکتار) و فا کتور فرعی ,فرعی دو رقم گندم بو د (میلان و تجن ). آزمایش دارای سه تکرار و شانزده تیمار بود . نتایج آزمایشات نشان داد کهاختلاف چشمگیری در سطوح فا کتورهای اصلی در عملکرد گندم وجود دارد . عملکرد گندم در کرت هایی که زیرشکن بکار رفته بود به ۵۳۷۶/۶۷ کیلوگرم در هکتار رسید . در حالیکه در کرت هایی که از زیرشکن استفاده نشده بود عمل کرد ۴۵۲۳/۳ کیلوگرم در هکتار بود . این اختلافات از لحاظ آماری معنی دار شد (۵%>p). مطالعه بررسی اثر کودهای ریز مغذی بر گندم نشا ن داد که اختلاف معنی داری بین سطوحمختلف این تیمار در سطح احتمال ٥ درصد وجود دارد . عملکرد گندم در تیمار شاهد ۴۷۱۳/۳۲ کیلوگرم در تیمار سولفات منگنز بکار رفته بود ٤٦٩٠ کیلوگرم سولفات روی ٥١٧٥ کیلو گرم و در تیماری که ترکیب دو کود سولفات روی و منگنز بکار رفته بود ۴۸۰۳/۳۲ کیلوگرم در هکتار بود . در بررسی صفاتی مانند تعداد گره , تعداد سنبلچه در خوشه و تعداد دانه در خوشه رقم میلان (به ترتیب : ۶/۴۸، ۱۵/۲۱ و ۳۲/۴۵) بر رقم تجن برتری داشت و رقم تجن با میانگین وزن هزار دانه ۴۳/۴۶ بر رقم میلان برتری نشان داد . تمامی این اختلافات از لحاظ آماری در سطح یک درصد معنی دار شدند.