سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ارسطو عباسیان – دانشکده کشاورزی, دانشگاه مازندران
محمد علی اسماعیلی – دانشکده کشاورزی, دانشگاه مازندران

چکیده:

پنبه ازجمله گیاهان زراعی است که به شوری متحمل است . با وجود این لازم است تحقیقات مستمر در خصوص میزان تحمل آن به شوری صورت گیرد . آزمایشی در خصوص تاثیر آب دریا بر رشد و عملکرد پنبه رقم ساحل انجام گرفت . این آزمایش در بهار سال ١٣٨٢ در گلخانه دانشکده کشاورزی ساری انجام شد . آزمایش بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا گردید . فاکتورها عبارت بودند از آبیاری با آب دریا در چهار مرحله (کاشت، مرحله دو برگی، مرحله چهار برگی و مرحله شش برگی ) و غلظتهای بکار گیری آب دریا در سه سطح شوری (۳/۶، ۴/۲، و ۵/۵ دسی زیمنس بر متر ). ارتفاع گیا ه، تعداد گره ، وزن خشک بوته ، عملکرد در چین اول و عملکرد در چین دوم تحت تاثیر مرحله آبیاری قرار گرفت . سطوح مختلف شوری نیز صفاتی مانند : ارتفاع گیاه ، وزن خشک بوته ، عملکرد در چین اول و عملکرد در چین دوم و قطر ساقه را تحت تاثیر قرار داد . در مطالعه اثر متقابل بین سطوح فاکتور ها تنها عملکرد در چین اول تحت تاثیر آن قرار گرفت.