مقاله مطالعه اثر عصاره هاي برگ انجير (Ficus carica) بر ترشح و محتواي تري گليسيريد در کشت سلولي HepG2 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر عصاره هاي برگ انجير (Ficus carica) بر ترشح و محتواي تري گليسيريد در کشت سلولي HepG2
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Ficus carica ؛ ترشح تري گليسريد و سلول هاي HepG2

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي علي
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي سورمقي محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گياهان دارويي منبع بالقوه اي محسوب مي شوند که به منظور کشف ترکيباتي که داراي اثرات ارزش مند دارويي هستند، مورد توجه مي باشند. به منظور بررسي اثرات عصاره هاي برگ انجير (Ficus carica) بر ترشح و محتواي تري گليسريد، از عصاره هاي مختلف برگ انجير هيدروالکلي (متانولي)، کلروفرمي، اتردوپترولي، کلروفرم آبي و اتردوپترول آبي) در کشت سلول HepG2 استفاده شد. در آزمايش هاي انجام شده، مشخص شد که عصاره هاي کلروفرمي و اتر دوپترولي، سمي بودند و به همين دليل از مطالعه حذف شدند. سپس غلظت هاي مختلف از عصاره هيدروالکلي (۰۳/۰، ۰۵/۰، ۰۸/۰ ميلي رم بر ميلي ليتر) عصاره کلروفرم آبي (۰۷/۰، ۱/۰، ۱۵/۰ ميلي گرم بر ميلي ليتر) و عصاره اتر دو پترول آبي (۰۸/۰، ۱/۰، ۱۳/۰ ميلي گرم بر ميلي ليتر) در حالت پايه و تحريک شده با گلوکز به محيط کشت اضافه و مدت ۴۸ ساعت انکوبه شدند. در حالي که گلوکز به طور معناداري موجب تحريک ترشح تري گليسيريد (۱/۲±۲۰۱ ميلي گرم بر دسي ليتر) در برابر حالت پايه (۴/۸ ±۲/۷۶ ميلي گرم بر دسي ليتر) شد، انکوباسيون عصاره گياهي موجب کاهش اثر گلوکز (ترشح تري گليسيريد به سطح پايه و يا کمتر (عصاره هيدروالکلي ۸/۶± ۷/۷۰ ميلي گرم بر دسي ليتر، عصاره کلروفرم آبي (۶۶/۰±۳/۶۶ ميلي گرم بر دسي ليتر) و عصاره اتر دوپترول آبي (۴/۱±۷/۱۰۹ ميلي گرم بر دسي ليتر) شد. علاوه بر آن محتواي تري گليسيريد سلول هاي HepG2  در حالت تحريک شده با گلوکز (۴۸/۷۱± ۶۰۹ ميلي گرم در هر خانه)، کاهش معناداري را نسبت به عصاره هيدروالکلي (۸/۱۹±۲۸۵ ميلي گرم در دسي ليتر) کلروفرم آبي (۷/۱۷±۵/۳۳۱ ميلي گرم در هر خانه) و اتر دوپترول آبي (۷۵/۱۵±۲۷۹ ميلي گرم در هر خانه) نشان داد، در حالي که محتواي تري گليسيريد در حالت پايه ۴۳/۳۷±۷۵/۳۴۲ ميلي گرم در هر خانه بود. اگرچه عصاره هاي برگ انجير موجب کاهش ترشح و محتواي تري گليسريد در حالت تحريک شده با گلوکز شدند اما در حالت پايه تغييرات معناداري ايجاد نکردند . در نتيجه عصاره هاي برگ انجير توانستند موجب تعديل در ترشح و محتواي تري گليسريد در سلول HepG2 شوند. علت اين تغييرات با توجه به آزمايش هاي فيتوشيميايي ، به حضور فلاونوئيدها در برگ انجير نسبت داده مي شود.