سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین خالقی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوافضا
صادق تابع جماعت – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوافضا
ابوالقاسم مسگرپور طوسی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوافضا

چکیده:

در این مقاله احتراق نفوذی تحت فشار در یک محفظه استوانه ای شبیه سازی شده است. برای این کار از حل عددی بر پایه حجم محدود استفاده شده است. اجزا ورودی شامل هیدروژن و اکسیژن می باشد و مکانیزم شیمیایی بکار رفته شامل واکنش بین این دو جزء می باشد. اثر تغییر فشار محفظه بر مشخصه های احتراقی شامل توزیع دما، نرخ انجام واکنش، نسبت جرمی محصولات احتراق و شکل و موقعیت شعله در محفظه احتراق مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر آن اثر تغییر دمای دیواره بر مشخصات فوق در فشار ثابت نیز موردمطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که فشار درجه حرارت شعله را کاهش می دهد ولی تاثیر متفاوتی بر شکل و موقعیت شعله دارد که وابسته به پارامترهای جریان و پارامترهای احتراقی می باشد.