مقاله مطالعه اثر فيزيکي پلاسماي RF روي مشخصه هاي اپتيکي غيرخطي فيلم PVC که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۳۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر فيزيکي پلاسماي RF روي مشخصه هاي اپتيکي غيرخطي فيلم PVC
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپتيک غيرخطي
مقاله ضريب شکست
مقاله جذب غيرخطي
مقاله -z اسکن
مقاله پهن شدگي باريكه
مقاله دوفوتون جذبي
مقاله پلاسما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گليان ياسمن
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازطهماسبي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: درانيان داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تركيبات پليمري براي عايق سازي مواد مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد. به واسطه کاربردهاي جديد اپتوالکترونيکي، اخيرا، خصوصيات اپتيكي و الكتريكي پليمرها نيز به طور گسترده اي مورد توجه قرار گرفته است. مواد پليمري با ضريب شکست غيرخطي مثبت در اپتيک بسيار با اهميت هستند، زيرا در شدتهاي مناسب، باعث كانوني شدن پرتو مي شود. تغييرات ضريب شکست نور معمولا با رابطه n=n0+n2I بيان مي شود که n0 ضريب شکست خطي، I شدت نور و n2 ضريب شکست غيرخطي است. اين پديده اثرات قابل ملاحظه اي روي انتشار امواج الکترومغناطيسي در محيط دارد که مي تواند منجر به خودکانوني، خود واگرايي، خود خمشي و … مي شود.
هدف: دراين آزمايش اثرپلاسمايRF  روي خصوصيات فيلم پليمر  PVCآميخته با رنگ red lake بررسي شده است. ضريب شکست غيرخطي مثبت اين پليمر و كاهش اين ضريب در بازه هاي زماني مختلف پلاسما، دو پديده مهم و جالب مشاهده شده در اين تحقيق هستند.
روش بررسي: در اين آزمايش فيلم PVC آميخته با رنگ red lake را در معرض پلاسماي RF در فشار پايين در بازه هاي زماني ۵ تا ۱۵ دقيقه قرار داده ايم. آزمايشات متعددي را براي مطالعه رفتاري اثر پلاسماي RF روي خصوصيات اپتيكي غيرخطي فيلم PVC انجام داده ايم كه شامل پهن شدگي باريكه، حد اپتيكي و آزمايشات z– اسكن روزنه باز و بسته است.
نتايج: با اندازه گيري پهناي باريکه انتشاري از ميان نمونه هاي تحت اثر پلاسماي RF، ضريب شکست غيرخطي فيلم، مثبت به دست مي آيد واين ميزان تحت اثر زماني پلاسماي RF، كاهش پيدا مي کند. رفتار حد اپتيکي از اندازه گيري عبور از نمونه اي که تحت اثر پلاسما بوده است، بدون تغيير باقي مي ماند. پذيرفتاري مرتبه سوم غيرخطي، با استفاده از داده هاي z- اسکن اندازه گيري مي شود و نتايج آزمايشگاهي نشان مي دهد که هر دو قسمت موهومي و حقيقي پذيرفتاري غيرخطي، با افزايش زمان اثر پلاسما، كاهش مي يابد.
نتيجه گيري: اثر پلاسمايRF  را روي نمونه PVC براي فواصل زماني مختلف مورد آزمايش قرار داده ايم که يک روش معمول براي بهبود بخشيدن مشخصه هاي سطحي پليمري است. ضريب شکست و جذب، مشابه پذيرفتاري غيرخطي مرتبه سوم تغيير کرده است در حاليکه پارامترهاي خطي اين پليمر بدون تغيير مي ماند.