سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدمهدی فخرائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، باشگاه پژوهشگران جوان
سینا خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح گیاهان باغبانی دانشگاه تهران
مهران عنایتی شریعت پناهی – عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
فاطمه ظل انوار – دانشجوی سابق زیست شناسی عمومی دانشگاه شیراز

چکیده:

گل لیسیانتوس Eustoma grandiflorum از خانواده Gentianaceae و محصول نسبتاً جدیدی است که به سرعت در رده ده گل برتر از گل های شاخه بریده در دنیا قرار گرفته است. در این پژوهش برای اولین بار در دنیا، کشت میکروسپور گل لیسیانتوس انجام شد. در کشت میکروسپور به علت تعداد زیادی میکروسپور، بازیافت گیاهان هاپلوئید بسیار زیاد بوده و روشی است که اخیراً به علت مزایای آن بر کشت بساک، مورد توجه قرار گرفته است. طی آزمونی اثر همکشتی در کشت میکروسپور گل لیسیانتوس با بساک و تخمدان در القای آندروژنز و تغییرات میکروسپور مورد مطالعه قرار گرفت، همچنین در تیمارهایی اثر متقابل هر یک از این همکشتیها با انواع متداول تنشهای دمایی (تنش گرمایی یک و د روز در ˚C 35 و تنش سرمایی یک و دو روز در ˚C 4) ارزیابی شد. در آزمایشی دیگر، اثر نور در زمان انکوبه کردن، با ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی بررسی شد. از همکشتی بساک با میکروسپور پاسخ مثبتی در القای آندروژنز دریافت شد و میکروسپورها شروع به تقسیم سلولی کردند. در همکشتی تخمدان با میکروسپور زمانی که یک روز در تنش سرمای ˚C 4 بودند، تقسیم سلولی هم انجام گرفت. در آزمایش مربوط به اثر نور در زمان انکوبه کردن نشان داده شد که نور سفید، تغییر قابل ملاحظه ای را در میکروسپورها انیجاد نمی کند.