مقاله مطالعه اثر متیل ژاسمونات بر رنگیزه های فتوسنتزی، پروتئین، یونهای سدیم و پتاسیم و برخی پارامترهای رشد در گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius) تحت تنش شوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۳۹۷ تا ۴۰۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر متیل ژاسمونات بر رنگیزه های فتوسنتزی، پروتئین، یونهای سدیم و پتاسیم و برخی پارامترهای رشد در گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius) تحت تنش شوری
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش شوری
مقاله خسارت اکسیداتیو
مقاله متیل ژاسمونات
مقاله Carthamus tinctorius

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چاوشي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: آروين محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: منوچهري كلانتري خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ژاسمونات یکی از تنظیم کننده های طبیعی رشد گیاه می باشد که در پاسخ به تنشهای زیستی و غیرزیستی نقش مهمی ایفا می نماید. در این تحقیق اثر تنش شوری و متی ژاسمونات بر برخی از پارامترها از جمله طول ساقه و ریشه، مقدار کلروفیلهای a,b، فلاونوئید، آنتوسیانین، پروتئین، یونهای سدیم و پتاسیم ریشه و برگ در دو رقم (محلی اصفهان و IL111) گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius) مورد بررسی قرار گرفته است. گیاهان مورد نظر از مرحله سه تا چهار برگی به مدت دو هفته تحت تیمار کلرید سدیم با غلظتهای ۶,۰ دسی زیمنس برمتر۰٫۰۶)  مولار)   12 دسی زیمنس برمتر۰٫۰۱۳)  مولار) قرار گرفت. محلول پاشی گیاهان با متیل ژاسمونات نیز در غلظت های ۰،۰٫۱ و ۰٫۵ میلی مولار همزمان با تیمار شوری شروع و به مدت یک هفته ادامه داشت. بعد از دو هفته نمونه ها برداشت شدند. شوری و متیل ژاسمونات باعث کاهش طول ریشه، طول ساقه، وزن تر و خشک ریشه و کلروفیل در هر دو رقم شدند. متیل ژاسمونات آنتوسیانین IL111 را افزایش داد و شوری باعث افزایش سدیم و کاهش پتاسیم برگ در این رقم گردید.