سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
پریسا جنوبی – استاد یار دانشگاه خوارزمی
احمد مجد – استاد دانشگاه خوارزمی
رضا حاجی حسینی – استاد دانشگاه پیام نور
حسین بری ابرقوئی – دانشیار دانشگاه پیام نور

چکیده:
به منظور مطالعه اثر نانو لوله های چند جداره (MWCNTs) بر خصوصیات مورفولوژیکی بذور گیاه مریم گلی کبیر و گیاه مریم گلی لوله ای، غلظت های متفاوت ۲۰، ۶۰، ۸۰، ۰، و ۲۰۰μg/ml از نانو لوله های کربنی چند جداره تهیه گردید،سپس با آزمایش طرح کاملاً تصادفی تعداد ۱۰ عدد بذر گیاه مریم گلی کبیر در هرغلظت در ۴ تکرار در روی کاغذ صافی درون پتریدیش ها قرار داده شدند. بعد از ۱۲ روز درصد و سرعت جوانه زنی دانه رست، طول کل دانه رست، طول ریشه چه و ساقه چه و وزن تر و خشک دانه رست ها اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که تیمار با غلظت ۸۰μg/ml نانو لوله های کربنی چند جداره بطور معنی داری (۰٫۰۵>=p) بالاترین درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی و طول کل دانه رست و وزن خشک دانه رست هارا در هر دو گونه مریم گلی کبیر و مریم گلی لوله ای نشان داد، در حالیکه با مقایسه طول ساقه چه نشان داده شد که در گیاه مریم گلی کبیر غلظت ۸۰μg/ml MWCNTs بیشترین اثر را داشت درحالیکه مریم گلی لوله ای غلظت های ۲۰۰، ۸۰، ۶۰ میکروگرم بر میلی لیتر بیشترین اثر با ارزش یکسانی را داشتند و در انتهاء اثر نانولوله ها بر وزن تر دو گونه نشان داد که در مریم گلی کبیر غلظت ۸۰μg/ml بیشترین اثر در حالیکه در مریم گلی لوله ای بیشترین اثر مربوط به ۰ و ۸۰μg/ml با ارزش یکسان بود.