سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد مقیمان – دانشیار گروه مکانیک، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مش
سیدمحمد جوادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی – دانشگاه
علی کیانی فر – استادیار گروه مکانیک مکانیک، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی – دانشگاه ف

چکیده:

در این مقاله جریان متلاطم دو فازی گاز – جامد در داخل یک جدا کننده سیکلونی با روش عددی بررسی میشود. معادلات بقای اویلریحاکم بر فاز گاز با استفاده از روش حجمهای محدود و به کمک الگوریتم سیمپلر حل می شوند. و ترمهای تنشهای رینولدز در معادلات مقدار حرکت با استفاده از مدل تنش جبری محاسبه شده است. برای تعیین رفتار و مسیر حرکت ذرات جامد در داخل سیکلون، معادلات حاکم با استفاد ه از دیدگاه لاگرانژی نوشته شده و با انتگرال گیری گام به گام در فواصل زمانی کوچک حل می شوند. محاسبات نشانمیدهد افزایش طول بخش مخروطی سیکلون موجب کاهش اندازه گردابه ها و افزایش ازده جداسازی سیکلون میشود. مقایسه نتایج محاسبات عددی با نتایج آزمایشگاهی رضایتبخش است.