سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبری بیدختی – استاد گروه فیزیک فضاموسسه ژئوفیزیک
ا.پسندیده – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
م. عرب حسینی –

چکیده:

در این مطالعه به بررسی اثر ته نشینی خشک به عنوان یک ساز وکار اصلی در کاهش غلظت آلاینده های جوی به وسیله پیوست یک زیر برنامه (تابع ته نشینی خشک ) به یک مدل پیشرفته لایه مرزی جو پرد اخته می شود. مدل لایه مرزی مذکور یک مدل غیر هیدروستاتیک است که در آن از تقریب بوسینسک استفاده شده است. برای وارد کردن اثر ناهمواری سطح در مدل از تبدیل مختصات گال –چن استفاده می شود.الگوریتم به کار رفتهبرای حل معادله فرا رفت – پخش الگوریتم بالاسوی وزن دار(MPDATA) است ) اسمولارکیویچ و مارگولین، ۱۹۹۵). تابع ته نشینیخشکبابه کار گیریفرمول بندی مقاومتی، آهنگ ته نشینی خشکآلاینده های جویاعم از گازها و ذرات معلقرابه دستمی دهد و به عنوان یکی از جمله های واداشت به الگوریتمMPDATAپیوست می شود. منطقه مورد نظر در این مطالعه تهران بزرگ وحومه است که دارای ابعادkm 40× ۳۰ است. مدل گسترش یافته در یک روز نوعی تابستان (۴اوت ۲۰۰۴) اجرا می شود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که برای نتیجه گیری بهتر الگوریتم تعمیم یافته که اثر ته نشینی خشک را نیز در نظرگرفته است لازم است علاوه بر اثر پخش، ته نشینی خشک وگرانش، اثر ته نشینی مرطوب نیز در محاسبات در نظر گرفته شود.