سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
سکینه علوی پور – دانشجوی کارشناسی ارشدگیاهان زینتی، گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
مهرانگیز چهرازی – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
ویژگیهای مورفولوژیکی بذر به عنوان شاخصی برای ژنوتیپهای گل همیشه بهار (Calendula officinalis L) می تواند تاٌثیرگذار باشد. به منظور مطالعه تاثیر بذور مختلف همیشه بهار بر شاخصهای جوانه زنی، آزمایشی در سال ۱۳۹۳ در گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گردید. تعداد چهار ژنوتیپ گل همیشه بهار کم پر و پرپر زرد و نارنجی و هر ژنوتیپ دارای سه نوع بذر ناگت، بالدار و قلاب مانند با استفاده از مدل آماری آشیانه ای یا ترتیبی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. صفات اندازه گیری شده شامل، میانگین طول ریشه چه، می انگین طول ساقه چه، وزن تر و خشک ریشه چه و ساقه چه، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و شاخص جوانه زنی بود. نتایج آزمایشنشان داد که بین ژنوتیپهای مختلف، در تمام صفات اندازه گیری شده به جز میانگین وزن خشک ریشه چه و وزن تر ساقه چه تفاوت معنیداری در سطح ۰/۰۱ وجود داشت. همچنین در بین بذور مختلف هر ژنوتیپ نی ز به جز میانگین وزن خشک ریشه چه و ساقه چه در تمام صفات اندازه گیری شده دیگر اختلاف معنیداری وجود داشت به گونه ای که نوع بذر در تمام ژنوتیپهای مورد بررسی بر روی تمام صفات تاثیرگذار بوده است. عملکرد ژنوتیپها نسبت به تمام پارامترها ی جوانه زنی اندازه گیری شده نیز مؤثر بوده است به گونه ای که بذور ژنوتیپهای پرپر نسبت به ژنوتیپهای کمپر پاسخ بهتری نسبت بهجوانه زنی داشتند.