سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
مهسا ملکان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرج
روح انگیز نادری – عضوهیات علمی پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران
لیلا پورحسینی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی کرج

چکیده:
مینا چمنی متعلق به خانواده ی آستراسه و یک گیاه چند ساله ی علفی است.عوامل محیطی می تواند خصوصیات رویشی و گلدهی گیاهان را تحت تاثیر قرار دهد. در این تحقیق تاثیر بستر کشت شامل(خاک معمول گیاه، خاک معمول+ ۳۰ % ورمی کمپوست، خاک معمول+ ۳۰ % پوست برنج)و دو عمق کاشت( ۱۰ و ۲۰ سانتیمتری) بر روی سازه ی تعبیه شده بر دیوار یک ساختمان، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که بهترین عملکرد گیاه از نظر تعداد برگ، تعداد گل، طول دمگل، قطر برگ، در تیمار خاک معمولی+ ۳۰ % ورمی کمپوست و عمق کشت ۲۰ سانتیمتریبدست آمد. تیمارها ازنظر قطر گل تفاوت چندانی باهم نداشتند.