سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمدرضا محمدزاده – عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

شوری یکی از گسترده ترین تنش های محیطی در مناطق خشک و نیمه خشک است که به شدت بر بارآوری محصولات زراعی تاثیر می گذارد. استفاده از کودهای شیمیایی در شرایط شور موضوعی است که مورد توجه بسیار قرار گرفته است . در یک آزمایش مزرعه ای بر روی یک خا ک سیلت لوم (fine-loam, mixed, thermic Typic Haplosalids) واقع در دشت آبرفتی نیشابور در قالب طرح اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک های تصادفی در سه تک رار اثر مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر رشد و عملکرد سه رقم گندم مورد بررسی قرار گرفت. ارقام گندم مهدوی ، روشن و الوند به عنوان سطوح عامل اصلی در کرت های اصلی و چهار مقدار کود نیتروژنه بصورت اوره (۰، ۱۷۰، ۲۱۰ و ۲۵۵ کیلوگرم در هکتار) بطور تصادفی در کرت های فرعی قرار گرفتند. هدایت ا لکتریکی آب آبیاری ۱۲-۱۱ دس ی زیمنس بر متر بود . پس از برداشت عمل کرد دانه و کاه و وزن هزاردانه اندازه گیری شد . نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه و کاه با مصرف ٢١٠ کیلوگرم در هکتار و رقم روشن بدست آمد . به نظر می رسد کارایی جذب نیتروژن در رقم روشن بیشتر از رقمهای دیگر باشد.