سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعیده رشیدی – کارشناس ارشد رشته زراعت
رضا توکل افشاری – اعضائ هیات علمی گروه زراعت واصلاح نباتات دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
ناصر مجنون حسینی – اعضائ هیات علمی گروه زراعت واصلاح نباتات دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران

چکیده:

از جمله منابع محدود کننده در تولید موفقیت آمیز کلزا کمبود آب می باشد. تنش خشکی در مرحله جوانه زنی سبب تاخیر در جوانه زنی و در نتیجه تغییراتی در مراحل مختلف رشد و نمو می شود. عامل دیگری که سبب کاهش درصد جوانه زنی بذر کلزا می شود زوال بذر و ک اهش بنیه بذر است . بدین منظور تحقیقی در آزمایشگاه بذر و بیو تکنولو ژی گروه زر اعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران در سال ١٣٨٣ و ١٣٨٤ انجام شد . در این پژوهش به منظور بررسی اثرات دو تنظیم کننده رشدی ABA و Cyt بر درصد جوانه زنی بذر کلزا تنش خشکی با بنی ه های متفاوت (صفر، ٢ روز، ٥ روز و ٨ روز)، دو آزمایش جداگانه با استفاده از ٤ سطح اسیدآبسیزیک (صفر، ۱۰، ۵۰ و ۱۰۰ میکرومول) و ٤ سطح سیتو کینین (صفر، ۱۰، ۵۰ و ۱۰۰ میکروول) در ٥ سطح تنش خشکی (صفر، ۴-، ۸-، ۱۲- و ۱۶- بار) ایجاد شده با استفاده از محلول پلی اتیلن گلایکول بر روی بذر دو رقم کلزای بهاره option 500 و پاییزه Licord صورت گرفت. این آزمایشها به صورت فا کتوریل در قالب طرح بلو ک کامل تصادفی در ٣ تکرار انجام شد . نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که تیمار بذور با بنیه های متفاوت با غلظت های متفاوت هورمونهای اسیدآبسیزیک و سیتو کینین قبل از قرار گرفتن بذور در سطوح متفاوتتنش خشکی سبب افزایش مقاومت به تنش خشکی در بذور شد . رقم Licrod در بنیه های متفاوت تحت تیمار با هورمونهای ABA و Cyt و سطوح متفاوت تنش خشکی درصد و سرعت جوانه زنی بالاتری را نسبت به رقم option نشان داد . همچنین با افزایش غلظت هورمون از ۱۰ م یکرومول به ١٠٠ میکرومول مقاومت به تنش بیشتر شد . نتایج مقایسه اثر دو هورمون ABA و Cyt در افزایش تحمل به تنش نشان داد که هورمون ABA اثر بیشتری در افزایش تحمل به تنش خشکی نسبت به هورمون Cyt نشان داده است.