سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میترا بحری – کارشناسی ارشد- مهندسی شیمی، کاتالیست- دانشگاه تهران
عباسعلی خدادادی – دانشیار- دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه تهران
گیتی ابوالحمد – استاد- دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه تهران
علیرضا بدیعی – استادیار- دانشکده علوم- دانشگاه تهران

چکیده:

کلینوپتیلولیت طبیعی منطقه جنوب ایران به عنوان منبع اولیه مورد استفاده قرار گرفت . اسید شویی نمونه پودر شده با اسیدکلریدریک ۲/۵ مولار به منظور حذف قسمتی از ناخالصی ها و افزایش نسبت Si/Alانجام شد . نمونه حاصل تحت شرایطهیدروترمال قرار گرفت و اثر تغییرات زمان همزدن مواد اولیه، مرحله زمان ده ی تا ۷۰ ساعت ، دما ی تبلور در محدوده °C160-105، زمان تبلور بین ۷۲-۳۰ ساعتو غلظت سود ۱-۱۱M بر نوع فاز بدست آمده مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان دهنده اثر منف ی وجود مرحله زمان دهی و افزا یش زمان و دما ی تبلور در محدوده ذکر شده بود. زمان همزدن مواد اولیه بر نوع فاز بدست آمده تاثیری نداشت . در مورد غلظت و مقدار هیدروکسید سدیم، فازهای متفاوتی از زئولیت ها تشکیل گردید.