سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن سیلسپور –
حمید ملاحسینی –

چکیده:

کادمیوم یکی از مهمترین آلاینده ها در طبیعت به شمار می رود. استفاده از فاضلاب شهری و صنعتی در کشاورزی امروزه ، خصوصا در کشور ما که با کمبود منابع‌آب و خشکسالی مواجه است امری اجتناب ناپذیر است . با این وصف به دلیل وجود انواع آلاینده های شیمائی،از جمله کادمیوم در فاضلاب ،‌استفاده از این فاضلاب ،مشکلات عدیده ای رابرای انسان و محیط زیست ایجاد می کند . شواهد و تحقیقات زیادی دال بر اثراتپتاسیم در کاهش جذب کادمیوم در گیاه وجود دارد .به منظور مطالعه تاثیر اینعنصر در روند جذب کادمیوم توسط گیاه گندم وتاثیر اینعنصر در سایر پارامترهای رشد ، طرح تحقیقاتی در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با سه تیمار ( بدون مصرف پتاسیم ، مصرف پتاسیم براساس آزمون خاک و مصرف پتاسیم دو برابر بیشتر از آزمون خاک ) در اراضی گندم کاری که با فاضلاب آبیاری میشدند به مدت یکسال زراعی اجرا شد. نتایج حاصل از اجرای آزمایش نشان داد که اثر سطوح مختلف سولفاتدر خصوص عملکرد دانه ، عملکرد کاه ، طول خوشه،وزن هزار دانه،تعداد دانه در خوشه وارتفاع گیاهمعنی دار است.مصرف سولفات پتاسیم عملکرد دانه ، کاه،طول خوشه ،وزن هزار دانه،تعداد دانه در خوشه را افزایش داد و لی تفاوت آماری معنی داری بین دو تیمار مصرف پتاسیم بر اساس آزمون خاک یا دو برابر آن وجود نداشت. بالاترین عملکردمعنی دار دانه(۵۹۱۶ کیلوگرم در هکتار) و کاه(۱۲۱۶۶ کیلوگرم در هکتار) از تیمار مصرفپتاسیم بر اساس آزمون خاک بدست آمد. درصد پروتئین،میزان پتاسیم و روی در دانه گندم با مصرف پتاسیم افزایش معنی دار پیدا کرد.میزان کادمیوم در دانه و کاه در اثر مصرف پتاسیم کاهش معنی دار نشان داد.