مقاله مطالعه اثر چگالي مختلف بافت بر توزيع دوز چشمه براکي تراپي Pd103 مدل MED3633 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله فيزيك پزشكي ايران از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر چگالي مختلف بافت بر توزيع دوز چشمه براکي تراپي Pd103 مدل MED3633
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چشمه Pd103
مقاله توزيع دوز
مقاله اثر چگالي بافت
مقاله کد مونت کارلو MCNP4C

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني ماجد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کاربرد کلينيکي چشمه هاي راديواکتيو کپسول شده در براکي تراپي، نقش عمده اي را در درمان تومورهاي بدخيم موضعي ايفا مي-کند. در اين تحقيق، اثر چگالي مختلف بافت ها بر توزيع دوز چشمه براکي تراپي Pd103 در فانتوم کروي به شعاع ۵۰ سانتيمتر مطالعه شده است.
مواد و روشها: از آنجا که توزيع دوز جذبي در بافت با چگالي هاي مختلف، متفاوت است؛ ولي نه آن قدر که با اندازه گيري به خوبي ظاهر شود؛ لذا در محاسبات از کد مونت کارلوي بسيار قوي MCNP4C استفاده کرده ايم تا اثر چگالي بافت هاي مختلف بدن بر توزيع دوز را بررسي نماييم. چشمه Pd103 در براکي تراپي براي درمان سرطان هاي پروستات، سينه و تومورهاي بدخيم مورد استفاده قرار مي گيـرد.
نتايج: دوز در اطراف چشـمه اي که در بافت هاي مختلف فانتوم قرار داده شده محاسبه و ارايه شده است. همچنين پس از محاسبه توابع نامتقارني و شعاعي دوز، براي وارسي نتايج محاسباتي مقادير بدست آمده براي F(r, θ) با نتايج تجربي ريوارد و مقادير g(r) در بافت با چگالي ۱٫۰۴۰۰ گرم بر سانتيمتر مکعب با نتايج ريوارد و لي و همکارانش مقايسه شده است.
بحث و نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که به دليل وجود قسمت جاذب مرکزي فوتون که از جنس آلياژ طلا و مس مي باشد، در ناحيه متناظر با آن تفاوت دوز نسبي در چگالي هاي مختلف حايز اهميت است و در Z=2.4 ميليمتر و  Y=0ميليمتر تا حدود ۸۰% درصد نيز مي-رسد. همچنين نتايج بدست آمده براي تابع نامتقارني و تابع شعاعي دوز با نتايج تجربي ريوارد و لي و همکارانش توافق خوبي دارد.