سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی فرامرزی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
رضا زاهدی ونجانی – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمد صالحی – کارشناس ارشد اصلاح نباتات – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

این آزمایش د ر بهار سال ۱۳۸۴ در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک ها ی کامل تصادفی در تکرار اجرا گردید . فاکتورها شامل ازتوباکتر در دو سطح [عدم استفاده از کود تلقیحی ازتوباکتر (A1، شاهد) و استفاده از کود تلقیحی ازتوباکتر (A2)] و کود نیتروژن در ۴ سطح [عدم استفاده از کود شیمیایی نیتروژن (B1، شاهد)، ۷۵ کیلوگرم در هکتار (B2)، و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار( B3) و ۲۲۵ کیلوگرم در هکتار (B4) نیتروژن خالص از منبع اوره ] بود . ازتوباکتر مورد استفاده در این تحقیق کروکوکوم بود که به صورت تثبیت شده با پیت همراه، به میزان ۲ کیلوگرم در هکتار مصرف گردید . بعد از رسیدگی فیزیولوژیکی ، صفات مورد بررسی شامل عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ، با روش های متداول مورد اندازه گیری قرار گرفت . نتایج حاصل از مقایسه میانگین صفات نشان داد که تیمار A1B1 با ۵۹/۵۹ درصد ، ۱۶۸۰ کیلوگرم و ۱۹۹ گرم بترتیب کمترین شاخص برداشت ، عملکرد دانه و وزن بلال را به خود اختصاص داد . تیمارهای A2B4، و A1B4 با ۴۵۸۰ و ۴۵۴۰ کیلوگرم در هکتار و تیمار A1B1 با ۲۸۲۰ کیلوگرم در هکتار، به ترتیب بالاترین و پایین ترین عملکرد بیولوژیکی را دارا بودند.