سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سکینه علوی پور – دانشجوی کارشناسی ارشدگیاهان زینتی، گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
مهرانگیز چهرازی – استادیار گروه علوم باغبانی، گیاهان زینتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
اسماعیل خالقی – استادیار گروه علوم باغبانی میوه کاری دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر تیمار کلشی سین بر برخی پارامترهای جوانه زنی و سبزشدن بذر گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد . در این آزما یش از دو ژنوتیپ مختلف همیشه بهار گل زرد و گل نارنجی، چهار غلظت مختلف کلشی سین ۰، ۰/۰۲، ۰/۰۴، ۰/۰۶ درصد و در دو مدت زمان ۲۴ و ۴۸ ساعت استفاده گردید. نتایج جدول آنالیز واریانس نشان داد که بین ژنوتیپهای تحت بررسی تفاوت معنیداری در تمام پارامترهای مورد بررسی وجود ندارد. همچنین تاثیر تیمار کلشی سین در هر دو مدت زمان تیماری ۲۴ و ۴۸ ساعت، درصد جوانه زنی (سبز شدن)، میانگین زمان سبز شدن و سرعت سبز شدن را به صورت معنی داری در سطح ۵% کاهش داده است. اگر چه با افزایش غلظت به کار برده شده کلشی سین، ارتفاع گیاه، وزن تر و خشک گیاه، سطح برگ و تعداد برگ کاهش معنیداری در سطح ۵% داشته است، اما قطر ساقه به صورت معنیداری افزایش پیدا کرده است. به گونه ای که درتمام تیمارهای به کاربرده شده قطر ساقه حدود دو برابر قطر تیمار شاهد بوده است. همچنین نتایج این آزمایش نشان میدهد که تیمار ۴۸ ساعت خیساندن بذور در تمام غلظتها بر تمام پارامترهای مورد بررسی نسبت به تیمار ۲۴ ساعت تاثیر بیشتری داشته است.