سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد امیرآبادی زاده – دانشگاه بیرجند – دانشکده علوم – گروه فیزیک
رضا توماری – دانشگاه بیرجند – دانشکده علوم – گروه فیزیک
محمدرضا علی نژاد – دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده علوم پایه – گروه فیزیک
هادی عربی – دانشگاه بیرجند – دانشکده علوم – گروه فیزیک

چکیده:

ابررساناهای Bi1/7Pb0/3Sr1/97Ca2/03Cu2/03Od محتوی درصدهای مختلف ۰، ۰/۵، ۱، ۲، ۴ و ۶ ناخالصی های La و Erبه روش سل – ژل تهیه شدند. نتایج اندازه گیری مقاومت الکتریکی نمونه ها نشان می دهد که افزودناین ناخالصی ها دمای گذار ابررسانایی را کاهش می دهد . همچنین نتایج حاصل از الگوهای پراش پرتوx این نمونه ها حاکی از آن است که با افزودنناخالصی یک گذار فاز از ۲۲۲۳ به۲۲۱۲ رخ میدهد.