سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی ززولی – دانشجوی دکترای بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و
سیمین ناصری – استاد دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ته
علیرضا مصداقی نیا – استاد دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ته
امیرحسین محوی – دانشیار دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

چکیده:

مواد آلی طبیعی Natural Organic Matter (NOMs) آب را به دو جزء اصلی هیومیکی و غیر هیومیکی تقسیم می نمایند . بخش هیومیکی آب گریزتر می باشد و ترکیبی از اسید هیومیک و اسید فولویک می باشند. بخش غیر هیومیکی کمتر خصوصیت آب گریزی دارند و شامل اسیدهای هیدروفیلیک و پروتئین ها ، اسیدهای آمینه و کربوهیدراتها می باشند NOMs به علت ویژگی ها ی خاص از جمله ایجاد بو و مزه نامطبوع، واکنش با کلر و تشکیل فرآورده های فرعی گندزدایی Disinfection By-Products (DBPs) ، که اغلب سرطان زا می باشند و عدم امکان حذف کامل در تصفیه متداول آب از اهمیت ویژه ای برخوردارند . مو اد غیرهیومیکی نسبت به مواد هیومیکی پتانسیل بالاتری در تشکیل هالواستیک اسیدها Halocetic Acids (HAAs) دارن د.اما مواد هیومیکی پتانسیل بالاتری در تشکیل تری هالومتانها Trihalomethanes (THMS) دارند. نسبت مواد هیومیکی و غیر هیومیک ی در آبها با تغییر فصول در طی سال متفاوت بوده و بر عملکرد فرآیندهای تصفیه و در نهایت بر واحد گندزدایی و تشکیل DBPs تاثیر می گذارد.لذا هدف از این مطالعه، تعیین غلظت مواد هیومیکی و غیر هیومیکی NOMs آب ورودی به دو تصفیه خانه تهرا ن پارس و جلالیه تهران و خصوصیات تصفیه پذیری آنها می باشدعمل نمونه برداری بمدت شش ماه متوالی از شهریور لغایت بهمن ماه ۱۳۸۵ و هر ماه یک نمونه طبق روش استاندارد از آب خام ورودی به دو تصفیه خانه انجام گردید.نمونه ها از نظر UV254 ، pH ، ( جذب نور فرابنفش درطول مو ج ۲۵۴ نانومتر) EC,SOC, SUVA مورد آنالیز قرار گرفتند. برای استخراج اجزاء هیومیکی و غیر هیومیکی NOMs مطابق روش ۵۵۱۰ استاندارد متد، نمونه از ستون رزین XAD-7 که یک رزین غیریونی است، عبور داده شد . ا جزاء هیومیکی جذب ستون شده و اجزاء غیر هیومیکی وارد آب خروجی می گردند. سپس با سود N0.1 اجزاء هیومیکی که جذب ستون شده اند جدا می گردند DOC, UV254 به ترتیب توسط دستگاه TOC آنالایزر و اسپکتروفتومتر اندازه گیری شدند SUVA از نسبت DOC و UV254 محاسبه شد. نتایج نشان داد که میانگین غلظت NOMs درآب خام ورودی به دو تصفیه خانه تهران پار س و جلالیه تهر ا ن به ترتیب mg/lDOC 2/48 ±۱/۴۳و ۱/۶۳±۰/۶می باشد.درصد اجزاء هیومیکی و غیر هیومیکی آنها در آب تهران پار س به ترتیب ۶۰ % و آب جلالیه به ترتیب % ۵۸ و% ۴۲ می باشد SUVA آب تهران پارس و جلالیه به ترتیب ۰/۷۵± ۳/۴۲و±۰/۴۲ ۳/۲۸ می باشد . از نتایج می توان استباط نمود که آب های مورد مطالعه به دلیل اینکه غلظت مواد آلی پائین می باشد پتانسیل بالایی در تشکیل فرآورده های فرعی گندزدایی ازجمله هالواستیک اسیدها و تشکیل تری هالومتانها ندارند اما چون نسبت اجزاء هیومیکی بیش ازاجزاء غیر هیومیکی است احتمال تشکیل تری هالومتانها بیشتر می باشد. میانگین SUVA بین ۲و ۴ می باشد این بیانگر مخلوطی ازاجزاء هیومیکی و غیر هیومیکی می باشد.بعلاوه مقدار و اجزاء آن به صورت ما هانه تغییر می نمایند که بر عملکرد فرایند ها ی تصفیه تاثیر می گذارد