مقاله مطالعه اجزا مقاومت در مرحله گياهچه اي و مقاومت مزرعه اي در لاين هاي اليت گندم نسبت به بيماري زنگ قهوه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۵۶۹ تا ۵۸۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه اجزا مقاومت در مرحله گياهچه اي و مقاومت مزرعه اي در لاين هاي اليت گندم نسبت به بيماري زنگ قهوه اي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم٬ زنگ قهوه اي
مقاله مقاومت گياهچه اي
مقاله اجزا مقاومت
مقاله مقاومت گياه کامل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرندي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: افشاري فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق مقاومت تعدادي از لاين هاي اليت اقليم هاي سرد و معتدل در گلخانه زنگ هاي غلات موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر در کرج و همچنين در شرايط مزرعه در اهواز مورد بررسي قرار گرفتند. در گلخانه ارزيابي مقاومت گياهچه ها با يک جدايه زنگ قهوه اي از اهواز انجام شد. در بررسي اجزا مقاومت به اين زنگ٬ صفات تيپ آلودگي٬ دوره كمون، تراكم جوش و اندازه جوش در گلخانه اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که لاين ها از نظر هر چهار صفت٬ تفاوت معني داري در سطح %۱ داشتند و لاين هاي M-85-1،M-86-1  و C-85-10 داراي تيپ آلودگي پايين٬ دوره نهان طولاني و تراکم و اندازه جوش کمتري بودند. در مزرعه و در شرايط آلودگي مصنوعي با جدايه اهواز نيز تعدادي از لاين ها مقاومت نشان دادند. در مجموع، تعداد ١٨ لاين از مجموع ٦٢ لاين مورد مطالعه در هر دو مرحله گياهچه اي و گياه کامل مقاومت نشان دادند و ١٣ لاين در هر دو مرحله حساس بودند. لاين هاي C-85-15، C-86-7، C-86-9، M-85-11، M-86-6، M-86-5 و M-86-10 در مرحله گياهچه اي حساس و در مرحله گياه کامل مقاوم بودند.