مقاله مطالعه ارتباط اثر انگشت و ديابت مليتوس نوع I که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فيزيولوژي و تكوين جانوري (علوم زيستي) از صفحه ۴۳ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه ارتباط اثر انگشت و ديابت مليتوس نوع I
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي خطوط پوستي
مقاله شمارش کلي خطوط
مقاله ديابت
مقاله عوامل خطرساز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدگنجي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: رضاقلي زاده امير
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني رويا
جناب آقای / سرکار خانم: كلهر ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعي محمودرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسايي عوامل خطرساز در پيش گيري از بيماري ديابت مفيد مي باشد. در تعداد زيادي از مبتلايان هيچ عامل خطرساز زمينه اي وجود ندارد بلکه وجود سابقه خانوادگي و ژنتيکي اهميت دارد، به همين منظور خطوط پوستي انگشتان دست در بيماران ديابتيک نوع I به عنوان شاخصي از زمينه ژنتيکي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين پژوهش نمونه گيري از اثر انگشت ۱۲۴ فرد مبتلا به ديابت نوع يک مراجعه کننده به درمانگاه هاي غدد و ديابت در بيمارستان هاي شهرهاي اراک، کاشان و قم و ۱۲۰ فرد سالم به عنوان گروه کنترل با روش Purvis-smith انجام شد. نتايج به دست آمده از تست مربع کاي نشان داد تفاوت معنا داري در بين انگشتان دست افراد بيمار و سالم وجود دارد (P<0.05). نتايج آزمون همبستگي نيز نشان داد که بين پارامترهاي شمارش خطوط انگشت مياني دست راست بين زنان سالم و بيمار و فراواني کل شمارش خطوط بين دست راست زنان سالم و بيمار همبستگي وجود ندارد. نتايج آزمون T-test در سطح احتمال %۵=a، نشان داد که نه تنها تفاوت معناداري بين شمارش خطوط انگشت کوچک دست چپ بين مردان مبتلا به ديابت نوع يک و گروه کنترل (P=0.012) موجود است، بلکه فراواني کل شمارش خطوط دست مردان ديابت نوع يک و گروه کنترل (P=0.002) از نظر آماري معنادار است که عامل موثر در ايجاد اين تفاوت، وجود بيماري ديابت نوع يک مي باشد.