سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قوام دین عطاری – کارشناس ارشد بهداشت حرفه‌ای
رستم گل محمدی – عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی همدان
مهری صارمی – کارشناس ارشد مهندس محیط زیست

چکیده:

سنگ کوبی های واقع در منطقه ازندریان شهرستان ملایر یکی از مراکز مهم تولید سیلیس در کشور می‌باشد. در حال حاضر در این منطقه حدود ۱۷۰ کارگر درسی کارخانه به فعالیت اشتغال دارد. صدا یکی از عوامل زیان آور در این کارخانجات می‌باشد. مطالعات بیانگر اینست که این مواجهه با عامل زیان‌آور می‌تواند باعث آسیب به دستگاه شنوایی، اثر بر سیستم تعادلی، تداخل در مکالمه، اثر بر اندام بینایی، اثرات فیزیولوژیکی و قلبی عروقی گردد.. در این مطالعه سده ۱۶ نفر از کارگران این کارگاه‌ها که شرایط ورود تهدید را داشتند مورد آزمایش ادیومتری قرار گرفتن و اطلاعات فردی، شغلی، سوابق کاری و نشانه‌های بیماری در پرسش‌نامه ثبت شد. همچنین با استفاده از دستگاه ترازوی سنج صوت، صدا سنگی انجام و مقادیر تراز فشار صوت و زمان مواجه به تراز معادل هشت ساعت تبدیل گردید. نتایج نشان داد که میانگین سن کار گرانه مورد مطالعه ۱۰/۲ ± ۲۹/۴۹ سال، میانگین سابقه کار ۲۳ ± ۱۸ ماه و مدت زمان مواجهه روزانه ۲/۱۶ ± ۱۰/۵۱ ساعت میانگین شاخص NIHL گوش راست dBA 6/7 ± ۱۵/۵ و گوش چپ dB 9/5 ± ۱۵/۳۴ بود . متوسط تراز معادل مواجهه کارگران dBA 2 ± ۹۲/۳۴ محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که هم‌بستگی بین افت گوش چپ و راست تبه ترتیب با تراز معادل برابر ۰/۲۵۲ با سابقه کار ۰/۳۷۶ و با ساعت مواجهه روزانه ۰/۲۵۲ بوده است. در این مطالعه با توجه به پایین بودن سابقه کار کارگر و (با میانگین کمتر از دو سال) علی‌رغم بالا بودن تراز معادل مواجه، نتایج ادیومتری افت قابل ملاحظه‌ای را نشان نداد. بنابراین بررسی ارتباط بین سابقه کار، تراز مدل و میزان افت شنوایی ناشی از صدا در این کارگاه‌ها مستلزم انجام مطالعات تکمیلی می‌باشد.