سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اصغر اصغری مقدم – دانشیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه تبریز
عطا الله ندیری – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه تبریز

چکیده:

مطالعه آبخوانهای موجود در سازندهای سخت، به خصوص آبخوانهای آهکی، به علت آسیب پذیری بسیار بالای آنها در مقابل آلودگی و عدم برداشت بهینه، از نظر هیدروژئولوژیکی از اهمیت زیادی برخوردارند . آبخوان منطقه سهولان که غار آبی منحصر به فرد سهولان در آن گسترش یافته است، یکی از آبخوانهای آهکی است که منابع آب زیرزمینی موجود در آن برای مقاصد مختلفی از جمله جذب توریست، شرب، کشاورزی و غیره، مورد استفاده قرار می گیرد . در این تحقیق، جهت مطالعه ارتباط هیدروژئولوژیکی بین آب غار سهولان و چشمه های مجاورآن و به تبع آن مدیریت بهینه منابع آب این آبخوان از ردیابی بیولوژیکی، آنالیز داده های هیدروژئوشیمیایی و مدل شبکه های عصبی مصنوعی برای مقایسه داده های هیدروژئوشیمیایی استفاده شده است . به این منظور علاوه بر جمع آوری داده های هیدروشیمیایی موجود در سازمانهای آب منطقه ای و محیط زیست استان آذربابجان غربی، نمونه هایی از آب غار و چشمه های مجاور آن، طی بازه زمانی ۳ ساله (۸۱-۸۳) در فصول و ماههای مختلف سال برداشت و مورد آنالیز شیمیایی قرار گرفته است . بررسی های اولیه روی داده های هیدروژئوشیمیایی و اندازه گیریهای صحرایی از قبیل مقادیر آنیونها، کاتیونها، اسیدیته، هدایت الکتریکی و درجه حرارت، وجود تشابه زیاد بین منابع آب مختلف را نشان می دهد . نتایج این تحقیق می تواند به مطالعات بیلان آبی غار، تعیین حریم آسیب پذیری برای منابع آبهای زیرزمینی موجود در منطقه مطالعاتی، فرضیه های چگونگی تشکیل و توسعه غار کمک شایانی نماید .