سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی خجسته کی – کارشناسی ارشد علوم دامی و پژوهشگر مرکز تحقیقات استان قم
ناصر امام جمعه کاشان – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
رسول واعظ ترشیزی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به منظور برآورد همبستگی ژنتیکی وفنوتیپی صفات پوست ورشد یک گله از گوسفندان زندی، اطلاعات مربوط به ۳۶۳۲ بره شامل صفات نوع گل، درخشندگی وطرح وهماهنگی (صفات پوست ) و صفات وزن تولد ، شیرگیری وزن ۶ و ۱۲ ماهگی (صفات رشد ) مورد مطالعه قرارگرفت . این اطلاعات در مدل دام توسط نرم افزار DFREML بااستفاده از مدل ۸ تجزیه وتحلیل شد . ضریب وراثت پذیری و خطای معیار صفات رشد شامل وزن تولد ، شیرگیری، وزن ۶ و ۱۲ ماهگی به ترتیب ،۰/۳۵۵(۰/۰۵) ، ۰/۱۵۳(۰/۰۶) ،(۰/۰۴۷) ۰/۱۷۴ و (۰/۰۶) ۰/۲۶۵ و صفات پوست شامل نوع گل، درخشندگی وطرح وهماهنگی به ترتیب (۰/۰۸) ۰/۱۷۷ ، (۰/۰۷) ۰/۳۶ و (۰/۰۴) ۰/۰۷برآورد گردید . همبستگی ژنتیکی بین صفت نوع گل باوزن تولد، شیرگیری، وزن ۶ و ۱۲ ماهگی به ترتیب (۰/۲) ۰/۳۴ ، (۰/۲) ۰/۵۹ ، (۰/۲) ۰/۱۸۳ و (۰/۲) ۰/۱۱ ، همبستگی ژنتیکی بین صفت نوع گل باوزن تولد، شیرگیری، وزن ۶ و ۱۲ ماهگی به ترتیب تولد، شیرگیری، وزن ۶ و ۱۲ ماهگی به ترتیب (۰/۰۹) ۰/۵۷- ، (۰/۰۵) ۰/۸- ، (۰/۰۲) ۰/۹- و (۰/۰۸) ۰/۸۳- وهمبستگی ژنتیکی صفت درخشندگی پوست باوزن تولد،شیرگیری ، وزن ۶ و ۱۲ ماهگی به ترتیب (۰/۰۷) ۰/۸- ، (۰/۰۳) ۰/۸- ، (۰/۱) ۰/۱۲ – و (۰/۰۸) ۰/۸۳ – برآورد گردید.