مقاله مطالعه استفاده همزمان از مکمل کراتين (کوتاه مدت) و تمرينهاي مقاومتي بر قدرت پرس سينه ورزشکاران غيررقابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۲ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه استفاده همزمان از مکمل کراتين (کوتاه مدت) و تمرينهاي مقاومتي بر قدرت پرس سينه ورزشکاران غيررقابتي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرينهاي مقاومتي
مقاله مکمل سازي
مقاله کراتين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گاييني عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي فردين
جناب آقای / سرکار خانم: سوري رحمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش مطالعه تاثير مکمل سازي کوتاه مدت همزمان کراتين و تمرينهاي مقاومتي بر قدرت پرس سينه ورزشکاران غيررقابتي بوده است. بدين منظور، تعداد ۲۴ دانشجوي غيررقابتي داوطلب شرکت در پژوهش تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. متوسط مقادير سن، وزن و قد در گروه تجربي به ترتيب ۱٫۰۸±۲۰٫۵ سال، ۶٫۶±۶۴٫۳۳ کيلوگرم و ۵٫۵±۱۷۴٫۵ سانتي متر و در گروه دارونما به ترتيب ۲٫۵۸±۲۱٫۸ سال، ۹٫۵± ۶۷٫۵کيلوگرم و ۶٫۷۸±۱۷۶٫۹ سانتي متر بوده است. پروتکل تمريني هر دو گروه ۷ روز تمرين مقاومتي، هر روز ۳۰ تا ۴۵ دقيقه، شامل ۵ حرکت قدرتي بوده است. گروه تجربي روزانه ۲۰ گرم کراتين و گروه دارونما ۲۰ گرم آرد گندم را در سه وعده در روز مصرف کرده اند. تجزيه و تحليل نتايج نشان داد مکمل سازي همزمان کراتين و تمرينهاي مقاومتي بر قدرت بيشينه پرس سينه آزمودنيهاي تجربي(P=0.82)  تاثير معني داري نداشته است. ضمنا در قدرت بيشينه پرس سينه دو گروه تفاوت معني داري مشاهده نشد(P=1.0)  و اين در حالي است که وزن آزمودنيها در گروه تجربي(P=0.00)  و گروه دارونما (P=0.013)  افزايش معني داري داشته است. تفاوت وزن دو گروه نيز معني دار (P=0.005) بوده است.