سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشته سجادی – استادیار، دانشکده علوم، دانشگاه تهران
الهام حدادتوکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم ، دانشگاه تهران

چکیده:

پالینومورف های خشکی با درجه حفظ شدگی نسبتا خوب ومتنوع همراه با تعداد کمی داینوفلاژله، از رسوبات شیلی سازند کشف رود در برش قلعه سنگی، واقع در شرق مشهد، یافت شدند . مجموعا ۸۳ گونه اسپور و پولن شناسایی شدند . از این مجموعه پالینومورفها، میوسپورها شامل انواع ترایلت دار ، با تقارن شعاعی بود ه و پولن ها از انواع تک باله و دو باله بدون شیار می باشند . داینوفلاژله ها و اسپور قارچ ها بخش کوچکی از مجموعه پالینومورف ها را تشکیل می دهند . فراوانی نسبی جنسهای Klukisporites و Dictyophyllidites و مقایسه ان با زون های تجمعی معرفی شده در ایران _ افغانستان و استرالیا ، سن ژوراسیک میانی و با توجه به انقراض Striatellaseebergensis و ظهورContignisporites burgeri سن باژوسین – باتونین برای برش مورد مطالعه تعیین گردید . در برش قلعه سنگی دو اینتروال زون که قبلا به صورت محلی به نامهایStriatella seebergensi و Contignisporites burgeri و از برش سنجدک ( جنوب شرق مشهد ) معرفی شده بودند ، شناسایی گردیدند . با توجه به فراوانی اسپورها و پولنهای متعلق به پتروفیتا و کنیفروفیتا، و حضور این گیاهان در محیط اطراف حوضه رسوبی سازند کشف رود در برش مورد مطالعه، شرایط گرم تا نیمه گرم و مرطوب در منطقه حاکم بوده است . با توجه به درصد مواد ارگانیکی و فراوانی فیتوکلاست ها در مقایسه با دو فاکتور دیگر شامل پالینومورف های دریایی و AOM ، محیط تشکیل برش مورد مطالعه یک محیط بسیار نزدیک به ساحل و دارای اکسیژن فراوان بوده است . با مقایسه رنگ نارن برش مورد مطالعه با چارت رنگی استاندارد که توسط باتن ) )Batten, 1980 ارائه شده است مشخص می گردد که سنگ منشااز نظر حرارتی در مرحله بلوغ بوده و پالینومورفها قدری تغییرات شیمیایی را تحمل کرده اند اما نفت
موجود پتانسیل یک نفت تج اری را ندارد . از لحاظ کمی وکیفی مقایسه دقیق پالینوفلورای موجود در دو برش سنجدک و قلعه سنگی نشانگر آن است که هر دو برش دارای مجموعه پالینوفلورای تقریبا مشابه بوده ودر نتیجه شرایط رسوبگذاری و آب و هوایی یکسانی در شرق وجنوب شرق مشهد در طی باژوسین – باتونین حکمفرما بوده است .