سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصور انبیاء – عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشکده شیمی، مرکز تحقیقات ش
حسن غلامی – عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشکده شیمی، مرکز تحقیقات ش

چکیده:

دراین تحقیق پس از ساختن یک الکترود غشایی حساس به کاتیون هگزادسیل پیریدینیم ، فرآیند تشکیل مایسل در حضو ر کراون اتردی سیکلو هگزیل ١٨ – کراون – ٦ مورد مطالعه قرارگرفت . به کمک روش پتانسیومتری و با استفاده از یک سیستم سه الکترودی ، تغییرات پتانسیل الکترودهای یون گزین غشایی نسبت به هر یک از الکترودهای مرجع برمید و سدیم بررسی شده و از آنجا ، مقادیر ضریب فعالیت گونه ها ی یونی و غلظت هر یک در محلول تعیین گردید . همچنین با بررسی روند تغییرات خطی لگاریتم فعالیت یونهایHDP+ نسبت به فعالیت یونهای مخالفBr- درجه تفکیک یونهای مخالف ، ،(a ) در غلظتهای مختلف کراون اتر محاسبه گردید.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در یک دمای ثابت با افزایش غلظت ماده کراون اتر درجه تفکیک یونهای مخالف افزایش یافته ولی غلظت بحرانی تشکیل مایسل(CMC) کاهش پیدا می کند . در ادامه ثابت تشکیل کمپلکس بین HDP+ و کرا ون اتر ۶ DCH18Cمحاسبه گردید .