سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ارمین کاظمی طلاچی – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت از مواد دانشگاه شیراز
محمد ابراهیم بحرالعلوم – دانشیار بخش مهندسیمواد دانشگاه شیراز

چکیده:

دراین تحقیق خواص الکتروفرمهای کامپوزیتی با ترکیب نیکل – الومینا و الکتروفرمهای نیکلی در حمام واتز موردمطالعه قرارگرفت. اثر میزان پودر الومینا درحمام واندازه دانسیته جریان برروی میکروسختی قطعات الکتروفرم نیکل و کامپوزیت نیکل – الومینا بررسی شد. همچنین اثر میزان پودر الومینادر حمام و اندازه دانسیته جریان برروی تغییرات ph الکترولیت بررسی شد. بیشترین مقدار میکروسختی در قطعات الکتروفرم نیکل و کامپوزیت نیکل – الومینا به ترتیب ۲۷۱ ویکرز و ۴۰۲ ویکرز بود که هر دو در دانسیته جریان ۱A/dm2 بدست امدند. بیشترین مقدار کاهش pH در غلظت پودر ۴۰g/l و دانسیته جریان ۲A/dm2 و کمترین آن در غلظت پودر ۱۰g/l و دانسیته جریان ۱A/dm2 مشاهده شد.