سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اعلمی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
کلاس اولدچ – South Australian Research and Development Insititute, Plant Genomics Centre, SA
هوشنگ علیزاده – گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
منصور امیدی – گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

ا QRT-PCR روشی ساده و حساس برای سنجش سطوح رونویسی ژن ها در داخل یک بافت یا سلول خاص می باشد . براین اساس به منظور بر رسی الگوی بیان یک ژن ABC-Transporter دخیل در بیماری اسکالد جو که در یک آزمایش SSH در پاسخ به قارچ Rhynchosporium secalis شناسایی شده بود از روش فوق استفاده شد . بیان این ژن در دو رقم ایزوژنیک نزدیک شامل رقم حساس اطلس (rrs1) و مقاوم اطلس ۴۶ (Rrs1) در دو آزمایش جداگانه شامل تلقیح با جدایه ۳۸۵ قارچ R.secalis و تیمار با الیسیتور NIP1 مورد ارزیابی قرار گرفتند . نتایج الگوی متفاوتی از بیان ژن مذکور را در برهمکنش سازگار و ناسازگار رقم حساس اطلس و مقاوم اطلس ۴۶ در اثر آلودگی با قارچ R. secalis جدایه ۳۸۵ و الیسیتور NIP1 نشان داد، که در مقایسه، حداکثر بیان ژن در آلودگی با جدایه ۳۸۵ در ۲۴ ساعت پس از آلودگی و در پاسخ به NIP1 حداکثر بیان با شدت بیشتری در ساعات اولیه، بخصوص ۱۲ ساعت پس از تیمار رخ داده بود. افزایش بیان ژن، در رقم حساس اطلس نیز با سرعت پایین تر و تاخیر ۲۴ الی ۴۸ ساعت نسبت به رقم مقاوم نیز مشاهده شد. این نتایج نشان می دهند که احتمالا این ژن در انتقال متابولیت های دفاعی در ساعات اولیه آلودگی نقش دارد . همچنین عکس العمل سریع و به موقع، در گیاه حامل ژن مقاوم از طریق فعال سازی رونویسی از ژنهای دخیل در سازوکار های دفاعی، سبب خنثی نمودن تهاجم پاتوژن و ایجاد مقاومت در گیاه می شود.