سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهرا مرتجی – کارشناس ارشد بیوتکنولوژی. دانشگاه تهران،
رضا توکل افشاری – استادیار دانشگاه تهران‐ اعضای هیات علمی
هوشنگ علیزاده – استادیار دانشگاه تهران‐ اعضای هیات علمی
علی رضا سیفی – عضو پژوهشکده بیوتکنولوژی کرج

چکیده:

بذر یک مرحله مهم در سیکل زندگی گیاهان است و برای بقا گو نه ضروری است . خواب بذر و جوانه زنی از صفات سازگار یپیچیده ای است که متاثر از محیط و تعداد زیادی ژن می باشند. خواب بذر در واقع گسترش جوانه زنی را در طی زمان بهینه می سازد و مانع جوانه زنی قبل از برداشت است. پروتئین کینازها یکی از بزرگترین و مهم ترینخانواده های ژنی و قسمتی از آبشار سیگنالی هستند که با فسفوریله کردن پروتئین ها فرآیندهای رشد و نموی گیاهان و پاسخ های گیاهی به تغییرات محیط را کنترل کرده و در ایجاد و از دست رفتن خواب و پروسه جوانه زنی نقش مهمی ایفا می کنند. مقایسه ترانسکریپتوم ها و آنالیز پروتئوم ها از روش های جدید مطالعه ژنهای موثر و پروتئین ها ی واسطه در انتقال سیگنال ها در بررسی خواب و جوانه زنی بذر می باشند. در این مطالعه الگوی ترانسکریپتوم مرتبط با پروتئین کینازها (MAP کینازها) در رقم RL4137 که یک رقم گندم نان کانادایی با رنگ قرمز دانه و خواب بذر است در دو حالت خواب و پس رسی و در رقم نوید ایران طی تیمار های مختلف جذب آب در ساعات اولیه جوانه زنی بررسی شد . بذور RL4137 پس از طی کردن پس رسی در ژرمیناتور با دمای ۲۲ درجه سانتیگراد و شرایط تاریکی، به مدت ۱۲ ساعت جذب آب کردند . همچنین برای بررسی نقش MAP کینازها در جوانه زنی بذور نوید تحت تیمار های ۳، ۶ و ۹ ساعت جذب آب قرار گرفتند، پس از آن اقدام به جداسازی جنین بذور گردید و استخراج RNA از جنین ها صورت گرفت . رشته اول cDNA توسط پرایمر الیگودی تی سنتز شد و به وسیله پرایمرهای دجنریت MAP کینازها یک Touch Down PCR صورت گرفت و تفاوتهایی در الگوی بیان پروتئین کینازها در بذور خواب و پس رس و همچنین طی ساعات اولیه جوانه زنی بر روی الکتروفورز ژل توالی یاب پلی اکریلامید مشاهده شد . این اختلافات در جنین و آندوسپرم به همراه لایه های آلورون نیز وجود داشت در واقع MAP کینازها بیان متفاوتی در این دو بافت داشتند.