سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ایمان نعمتی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر
فواد مرادی – استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج
سمیه قلی زاده – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر NaCl بر تجمع املاح آلی و غیر آلی در ژنوتیپهای متحمل (IR651) و حساس (IR29) برنج ،(Oryza sativa L.) ، آزمایشی در گلخانه بخش فیزیولوژی پژوهشکده بیوتکنولوژی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد . بذور در محلول غذایی یوشیدا رشد داده شدند و پس از ۲۸ روز ، تنش NaCl در دو سطح ۰ و ۱۰۰ میلی مولار اعمال شد . نمونهها از جوان ترین برگ ، غلاف ساقه و ریشه هر گیاه به صورت مجزا در ۷۲ و ۲۴۰ ساعت پس از شروع اعمال تیمار جمع آوری شدند . نتایج نشان داد که تحت شرایط تنش ، کاهش معنیداری در ماده خشک تولید شده توسط هر دو ژنوتیپ رخ داد . غلظت Cl- ،+Na و قندهای محلول کل با اعمال تنش افزایش یافت و ژنوتیپ متحمل قادر به تجمع مقادیر بالای سدیم و کلر در ریشه به منظور جلوگیری از اثرات سمیت در اندام هوایی بود. غلظت K+ در اثر شوری کم شد و نسبت Na+/+K در اندام هوایی IR29 بیش از IR651 بود در حالی که این نسبت در ریشه این رقم کمتر بود . یک همبستگی منفی میان غلظت کلسیم و منیزیم با سدیم وجود داشت. تنش شوری سبب کاهش غلظت Mn2+ شد ولی غلظت P تغییرات منظ می را نشان نداد . این آزمایش نشان داد که رابطه مستقیمی بین غلظت NA+ و CL- در ریشه و تحمل به شوری در ژنوتیپهای مورد مطالعه وجود دارد . تحمل شوری در IR651 احتمالاً به توانایی این ژنوتیپ برای جلوگیری از ورود نمک به اندام هوایی و حفظ نسبت پایین Na+/+K در اندام هوایی برمی گردد.