سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
فروزان کاوسی نژاد – کارشناس ارشد میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا… آملی، آمل، ایران
نغمه موری بختیاری – استادیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
اسماعیل فتاحی – استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا… آملی، آمل، ایران

چکیده:
مقدمه و هدف : استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین از جمله عوامل مهم ایجاد عفونت در بیمارستان ها می باشد . مقاومت روزافزون این باکتری در برابر آنتی بیوتیک ها به صورت یک نگرانی برای سلامت عمومی درآمده است . بنابراین به منظور مراقبت و کنترل دقیق استافیلوکوکوس اورئوس و بررسی الگوی مقاوم آنتی بیوتیکی این ارگانیسم و جلوگیری از ایجاد سوش های مقاوم این طرح با هدف بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی در استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه هایبالینی بیمارستان شهر اهواز انجام گردید . روش کار : این پژوهش توصیفی در سال 1392 بر روی 50 مورد استافیلوکوکوس اورئوس جدا سازی شده از بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اهواز صورت گرفت . در این مطالعه پس از تشخیص و تائید باکتری استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از تست های بیوشیمیایی ، جهت بررسی ژنومی ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس و جستجوی ژن مقاومت ، تکنیک واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) استفاده گردید . یافته ها : یافته های این بررسی حاکی از حضور ژن مقاومت به متی سیلین (mec-A) درسویه های MRSA می باشد . در این بررسی 49 مورد ( 98 درصد) از ایزوله های MRSA حاوی ژن مقاومت به متی سیلین بودند و تنها یک مورد ( 2 درصد) فاقد ژن مقاومت بود . نتیجه گیری : نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده میزان بالای مقاومت استافیلوکوکوس اورئوس نسبت بهمتی سیلین می باشد . از این رو انتخاب مناسب و همچنین درمان صحیح و دقیق عفونت های ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس اهمیت فراوانی دارد