مقاله مطالعه امکان توليد برگه موز توسط روش خشک کردن ترکيبي هواي داغ و مايکروويو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران از صفحه ۷۳ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه امکان توليد برگه موز توسط روش خشک کردن ترکيبي هواي داغ و مايکروويو
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موز
مقاله خشك كردن تركيبي
مقاله خشك كردن با مايكروويو
مقاله خشك كردن با هواي داغ
مقاله فاكتورهاي كيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زيرجاني ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي پور حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نمونه هاي موز از يک بازار محلي خريداري شدند و در طول انجام آزمايشات در دماي ۵-۱۰ oC نگه داري مي شدند. در اين تحقيق ۳۶ نمونه در سه تکرار آماده شدند به اين صورت که از موزها پس از پوست گيري در سه ضخامت ۳، ۵ و ۱۰ mm برش تهيه شد و اين برشها توسط سه روش پيش فرآيند تيمار شدند. پيش فرآيند(T1): بلانچ شيميايي در محلول ۱درصد متابي سولفيت سديم ، پيش فرآيند(T2): ابتدا بلانچ با آب جوش و سپس بلانچ شيميايي در محلول ۱ درصد متابي سولفيت سديم ، پيش فرآيند :(T3)ابتدا بلانچ با آب جوش و سپس بلانچ شيميايي در محلول ۱ درصد مخلوط يک به يک اسيد سيتريک و اسيد آسکوربيک و پيش فرآيند :(T0)نمونه شاهد بدون هيچ تيماري. تمام ۳۶ نمونه پس از آماده سازي ابتدا در هواي داغ ۶۰ oC تا رسيدن به رطوبت بحراني خشک شدند و سپس به آون ميکروويو با توان W 300 منتقل شده و تا رسيدن به رطوبت نهايي خشک شدند . در نهايت نمونه هاي خشک شده از نظر پارامترهاي کيفي مانند: رنگ، ميزان قند و ويتامين ث، جذب مجدد آب و آهنگ و زمان خشک کردن مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که پيش فرآيند ها آهنگ خشک کردن را افزايش داده و زمان خشک کردن را کاهش دادند و با افزايش ضخامت زمان خشک کردن نيز افزايش يافت. همچنين پيش فرآيندها پارامترهاي کيفي چيپس موز را بهبود دادند.