مقاله مطالعه امکان سنجي استقرار نظام TPM در شرکت پتروشيمي خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت صنعتي از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه امکان سنجي استقرار نظام TPM در شرکت پتروشيمي خوزستان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعميرات بهره ور فراگير (TPM)
مقاله عوامل فرهنگي استقرار
مقاله عوامل ساختاري استقرار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومني منصور
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه نگهداري و تعميرات از پايه هاي اصلي هر صنعتي مي باشد و اهميت و نقش آن بر هيچکس پوشيده نيست. در جايي که صحبت از توليد اقتصادي است، حتما در کنار آن بحث نگهداري و تعميرات نيز مطرح است. سيستم تعميرات بهره ور فراگير به عنوان يک راهبرد نوين، در سطح صنايع و موسساتي که دستگاه ها و تجهيزات، نقش خاصي را در فرآيند ارايه خدمت ايفا مي کنند، تحول گسترده اي را ايجاد کرده است. اين سيستم با نگرشي جامع تمامي عوامل موثر در ارايه خدمت را به همکاري فرا مي خواند و با ايجاد زيرساخت فرهنگي مناسب ارتقا کليه عوامل کيفي و بهره وري را با تکيه بر ارتقا اثربخشي تجهيزات تضمين مي کند. در اين پژوهش موضوع امکان سنجي استقرار نظام تعميرات بهره ور فراگير TPM در شرکت پتروشيمي خوزستان مورد بررسي قرار گرفت. براي گردآوري داده هاي مورد نياز در اين تحقيق دو نوع پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه استاندارد مميزي ساختار نگهداري و تعميرات (ISO 8401) در هفت موضوع و پرسشنامه محقق ساخته مميزي عوامل انساني در پنج موضوع که پس از کسب نظرات خبرگان دانشگاهي و صنعتي و اطمينان از روايي و پايايي آنها مورد استفاده قرار گرفت.پس از تجزيه و تحليل داده ها و يافته ها مشاهده شد که عوامل ساختاري و انساني لازم براي استقرار TPM در شرکت پتروشيمي خوزستان وجود ندارد.