مقاله مطالعه امکان کشت گونه هاي مختلف مخمر برآب پنير و ملاس براي توليد پروتئين تک ياخته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه امکان کشت گونه هاي مختلف مخمر برآب پنير و ملاس براي توليد پروتئين تک ياخته
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب پنير
مقاله ملاس
مقاله مخمر
مقاله پروتئين تك ياخته اي
مقاله بيومس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زماني دهكردي فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: همت زاده فرهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مخمرها اولين ميكرواورگانيسم هائي بودند كه در خصوص آن ها مطالعات زيادي انجام شده و براي مصرف در تغذيه انسان و دام قابل قبول، زيرا مخمرها به ندرت سمي يا بيماري زا مي باشند. اين تحقيق براي بررسي امكان توليد پروتئين تك ياخته اي از آب پنير و آب پنير مخلوط با غلظت هاي مختلف ملاس چغندر قند (۰، ۱۰٫ ۲۰٫ ۳۰ و ۴۰ درصد) به وسيله ۴ نوع مخمرKluyermyces fragilis ، Candida intermedia ، Saccharmyces cerevisia و Candida pseadtrpicalis  در قالب يک طرح بلوک کامل تصادفي با روش فاکتوريل (۴×۵) انجام شد. مقدار ۱ ميلي ليتر از غلظت ۳-۱۰ هر يك از مخمرهاي رشد يافته در محيط آب گوشت سابر دكستروز به محيط كشت هاي آب پنير و آب پنير با غلظت هاي مختلف ملاس منتقل و به مدت ۲۸ساعت در دماي ۳۸ درجه گرم خانه گذاري شد. رشد سلولي، مصرف لاكتوز و توليد بيومس با پنج تكرار اندازه گيري گرديد. نتايج اين تحقيق نشان داد مخمرK. faragilis  نسبت به ساير مخمرهاي به كار رفته در اين آزمايش در تمامي محيط ها، بيومس بيشتري توليد مي کند (p<0.05). مقدار بيومس توليدي ۲/۱۶، ۷/۱۸، ۲/۱۹، ۷/۱۹ و ۵/۱۹ گرم در ليتر به ترتيب براي محيط هاي كشت حاوي آب پنير و آب پنير حاوي ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصد ملاس بدست آمد. هم چنين اضافه نمودن ملاس به مقدار ۲۰ درصد به محيط آب پنير، رشد سلولي مخمر K. faragilis را نسبت به محيط هاي کشت آب پنير و آب پنير حاوي ۱۰ درصد ملاس به صورت معني داري بهبود داد (p<0.05). لذا بر اساس نتايج اين آزمايش، اضافه کردن ۲۰ تا ۳۰ درصد ملاس به آب پنير، عمل کرد توليد بيومس را ۳۵ تا ۳۸ درصد افزايش خواهد داد.