سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
علی نبی زاده – دانشجوی دکتری
سارا بهمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد حسن بازیار – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:
پدیده زلزله یکی از مهمترین خطرات زندگی بشر می باشد خصوصا زمانی که سازه های زیرزمینی در ناحیه فعال گسلی باشند. این پژوهش یک سری مطالعات عددی بر روی تونل های زیرزمینی که در معرض گسلش نرمال قرار گرفته ارائه نموده است. همچنین مطالعات عددی با مدل های آزمایشگاهی سانتریفیوژ صحت سنجی گردید. بررسی ها نشان می دهد که گسترش ناحیه برشی تحت تاثیر موقعیت تونل در خاک است. حضور تونل در خاک سبب انحراف مسیر گسلش می شود. مدل سازی عددی اندرکنش خاک و تونل انجام شده با مدل آزمایشگاهی تطابق مناسبی داشته است توصیه می شود که تونل به اندازه کافی از ناحیه گوه گسیختگی و همچنین در صورت امکان از مرکز گسلش دور باشد زیرا مطابق آنالیز انجام شده در این پژوهش هر اندازه تونل از مرکز گسلش دورتر باشد جابجایی تونل کمتر بوده است.