سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نقدعلی حسین زاده – استادیار پژوهشکده سازه ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
فریبرز ناطقی – استاد پژوهشکده سازه ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

درقسمت اول این مقاله مشخصات چهار مدل سازه ای ۵ ،۱۰ ،۱۵و ۲۰ طبقه ودو مدل خاک وهمچنین نتایجآزمایشهای میزلرزان شامل : پاسخ سطح آزاد، اندرکنش سینماتیکی پی های منفرد و مجاور هم و اندرکنش خاک -سازه برای سازه های منفرد و مجاور هم تحت زلزله های مختلف ارائه شده است . در این قسمت سعی شده است با استفاده ازاطلاعات تجربی به دست آمده مهمترین نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد . بعلاوه، ضمن ارزیابی درجه اهمیت اندرکنش خاک -سازه ، ضوابط پیشنهادی آئین نامه ها یATC وNEHRP با یافته های تجربی موردمقایسه وارزیابی قرار گرفته اند.