سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نقدعلی حسین زاده – استادیار پژوهشکده سازه ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
فریبرز ناطقی – استاد پژوهشکده سازه ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

در این تحقیق چهار مدل سازه ای۵،١٥،١٠ و ٢٠ طبقه به عنوان نماینده ساختمانهای واقعی دریک محیط شهری ودو مدل خاک مشابه زمی نهای نو عIIIوII مطابق طبقه بندی آئین نامه ٢٨٠٠ زلزله ایران برای مطالعه تجربی اثرات اندرکنش خاک -سازه روی میز لرزان طراحی وساخته شده اند .مدلهای سازه ای به صورت منفردومجاورهم بافواصل مختلف روی مدلهای خاک موردآزمایش قرارگرفته اند. اطلاعات آزمایشگاهی حاصل شده این امکان رافراهم میسازندکه عملکردلرزه ای سازه های معمولی باپایه گیردار،اندرکنش خاک -سازه منفرد(SSI)و اندرکنش سازه های مجاور هم(SSSI) تحت زلزله های مختلف قابل بررسی باشد.نتایج بدست آمده از این آزمایشها شامل : پاسخ سطح آزاد،(Free Field) اندرکنش سینماتیکی پی های منفرد وجاورهم(Kinematic Interaction)و اثرات اندرکنش اینرسی سازه های منفردومجاورهم (Inertial Interaction)میباشد. با استفاده از اطلاعات به دست آمده، درجه اهمیت اندرکنش خاک -سازه وضوابط پیشنهادی آئین نامه ها یATC وNEHRP ارزیابی شده است . همچنین، نتایج مدلسازیهای تحلیلی با ن تایج آزمایشگاهی روی میزلرزان مورد مقایسه قرار گرفته است.