سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آذین مهاجرانی – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران
ساناز پناهنده –
افشین نمیرانیان –

چکیده:

با استفاده از روش مونت کارلوی کوانتومی پخشی، انرژی حالت پایه دو الکترون بر همکنشی در یک نقطه کوانتومی در حضور میدان مغناطیسی خارجی بررسی شده است. به ویژه انرژی حالت پایه به وسیله تقریب فاز- ثابت به صورت تابعی از میدان مغنااطیسی عمود بر صفحه نقطه کوانتمی محاسبه شده است.