مقاله مطالعه اورتريت و تعيين عوامل خطر ابتلا در بيماران مرد مراجعه کننده به کلينيک تخصصي بيماريهاي عفوني و گرمسيري در اهواز طي سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۲۶۵ تا ۲۷۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه اورتريت و تعيين عوامل خطر ابتلا در بيماران مرد مراجعه کننده به کلينيک تخصصي بيماريهاي عفوني و گرمسيري در اهواز طي سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري مقاربتي
مقاله ريسک فاکتور
مقاله کلاميدياتراکوماتيس
مقاله گنوره
مقاله رفتار جنسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماريهاي انتقال يافته از طريق تماس جنسي با توجه به جمعيت جوان ايران و فراواني رفتارهاي جنسي يک مشکل بهداشت عمومي کشور مي باشد. هدف از انجام اين مطالعه توصيف و تعيين عوامل خطر (ريسک فاکتور) اورتريت هاي گنوکوکي و کلاميديائي بود که تصور مي شود شايع ترين بيماري مقاربتي در اهواز باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ در شهر اهواز انجام شد، ۴۴ بيمار مرد مبتلا به اورتريت و ۱۱۰ کنترل مطالعه شدند. تشخيص افراد بر اساس شرح حال، معاينه باليني و کشت ترشحات با سواب مجراي تناسلي براي گنوکوک و
PCR براي کلاميديا داده شد. بيماران و افراد کنترل از نظر آلودگي به HIV نيز آزمايش شدند. داده هاي بدست آمده از مصاحبه حاوي اطلاعات دموگرافيک، رابطه جنسي، اعتياد و ساير متغير هاي مربوط به بيماري مقاربتي در افراد مورد مطالعه در نرم افزار SPSS 11.5 با استفاده از آزمون مجذور کاي، تست دقيق فيشر و نسبت شانس در فاصله اطمينان ۹۵ درصد آناليز شدند.
يافته ها: از کل ۴۴ بيمار، اورتريت گنوکوکي در ۱۶ نفر (
۳.۳۶ درصد) و اورتريت کلاميديائي در ۲۸ نفر (۷.۶۳ درصد) تشخيص داده شد. ميانگين سني بيماران ۲۸٫۲±۹٫۴با دامنه سني ۱۸ تا ۴۷ سال بود. فروشندگي در بوتيک با افزايش خطر ابتلا به اورتريت همراه بود (p<0.05). سابقه تماس جنسي خارج از روابط زناشويي در تمام بيماران متاهل وجود داشت. ۱۲نفر (۲.۲۷ درصد) از بيماران افغاني بودند. تماس جنسي مرد با مرد در ۲۵ درصد بيماران که اغلب آنها افغاني بودند مشاهده شد (p=0.02) تماس جنسي با غير همسر، همجنس بازي، آلودگي بهHIV، اعتياد تزريقي، مجرد بودن و مصرف کم کاندوم در گروه مورد مطالعه به طور معناداري (p<0.05) بيشتر از گروه کنترل بود.
نتيجه گيري: در مردان اورتريت کلاميديائي شايع تر از اورتريت گنوکوکي است. عوامل خطر عمده شامل تماس جنسي ناسالم، همجنس بازي و عدم استفاده از کاندوم بودند. تجرد، درآمد بالا و اشتغال در بوتيک عوامل زمينه ساز اين عوامل خطر هستند.