مقاله مطالعه اووژنز و بافت شناسي تخمدان مارمولک Laudakia caucasia که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي از صفحه ۱۳ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه اووژنز و بافت شناسي تخمدان مارمولک Laudakia caucasia
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اووژنز
مقاله تخمدان
مقاله مارمولک Laudakia caucasia
مقاله زرده سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهارآرا جواد
جناب آقای / سرکار خانم: پريور كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي علي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرآخوري زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خزندگان به عنوان يکي از اجزاي تشکيل دهنده فون بيابان ها در سراسر جهان با توجه به نقش بسيار مهمي که در اکوسيستم ها و چرخه هاي زيستي در مناطق خشک دارند؛ در سال هاي اخير از جنبه هاي مختلف بيولوژيک مورد مطالعه قرار گرفته اند، از آنجايي که توليد مثل مهم ترين مساله هر موجود زنده است، لذا شناخت کافي از فرايند اووژنز که در طي آن سلول جنسي ماده توليد مي شود، از اهميت فراواني برخوردار است. هدف از انجام اين پژوهش بررسي ساختار و مورفولوژي تخمدان، شناسايي انواع مراحل رشد فوليکولي و تعيين شاخص گنادي به منظور پي بردن به بهترين زمان اووژنز در مارمولک Laudakia caucasia در فصل بهار مي باشد. در اين پژوهش که در بهار ۱۳۸۷ انجام شده است، در روزهاي پاياني هر ماه نمونه هاي مارمولک از روستاي ده غيبي واقع درنزديکي شهر مشهد در استان خراسان رضوي جمع آوري و پس از شناسايي گونه مورد نظر و تفکيک افراد ماده، تخمدان ها جهت بررسي هاي ريخت شناسي و بافت شناسي مورد استفاده قرار گرفتند. نتايج اين مطالعه نشان داد، رشد فوليکولي تخمدان نه فقط به رشد و بلوغ اووسيت بلکه به ذخيره مقادير زيادي زرده در اووپلاسم احتياج دارد بدين ترتيب فوليکول ها به دو فاز پيش زرده سازي و زرده سازي تقسيم شدند، در ماه هاي فروردين و ارديبهشت، تخمدان حاوي فوليکول هاي پيش زرده ساز و در خرداد ماه همزمان با رسوب زرده در اووسيت ها، فوليکول ها وارد فاز زرده سازي شده و به بيشينه مقدار خود قبل از تخمک گذاري رسيدند، اين رويداد نشان دهنده افزايش محسوس شاخص گنادي در خرداد بود. بهرحال نتايج بيان گر آن است که مارمولک Laudakia caucasia پس از بيدارشدن از خواب زمستاني ، فعاليت توليد مثلي خويش را در بهار آغاز کرده و اوج فرايند اووژنز با تشکيل فوليکول هاي زرده ساز و افزايش اندازه آنها و افزايش تعداد کل فوليکول ها و افزايش شاخص گنادي، خرداد ماه مي باشد.