مقاله مطالعه ايمنوهيستوشيمي بتا – کاتنين در کارسينوم تجربي کولون موش صحرایي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۴۵۱ تا ۴۵۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه ايمنوهيستوشيمي بتا – کاتنين در کارسينوم تجربي کولون موش صحرایي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کولون
مقاله کارسينوم
مقاله بتا – کاتنين
مقاله ايمنوهيستوشيمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دوستار يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجري داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي آذر فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ناموران عباس آبادي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آدنوکارسينوم کولون و رکتوم يکي از معمول ترين و درمان پذير ترين موارد بدخيمي هاي دستگاه گوارش مي باشند. تحقيقات اخير در مورد سرطان هاي کولون و رکتوم نشانگر موتاسيون ژن بتا – کاتنين و تجمع درون هسته اي آن در سلول هاي هيپرپلاستيک مي باشد. بنابراين، احتمالا پروتئين بتا – کاتنين مي تواند به عنوان يک شاخص پيشگویي و تشخيصي مهم در اين بيماري مطرح باشد. هدف از اين مطالعه، ارزيابي بيان پروتئين بتا – کاتنين هسته اي در سلول هاي هيپرپلاستيک کولون متعاقب تيمار با ۱و ۲ دي متيل هيدرازين مي باشد. در اين مطالعه ۵۶ سر موش صحرایي نر نژاد ويستار با سن ۱۲ هفته و وزن ۳۰۰ – ۲۰۰ گرم انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه مساوي تيمار و شاهد تقسيم گرديدند. در گروه تيمار جهت القا کارسينوم کولون از ۱و۲ دي متيل هيدرازين به ميزان ۴۰ ميلي گرم براي هر کيلوگرم وزن بدن به مدت ۴ هفته و هر هفته دو تزريق به روش زير جلدي استفاده گرديد. به گروه شاهد مشابه گروه تيمار سالين نرمال تزريق گرديد. پس از گذشت ۸ هفته از بافت کولون ديستال هر دو گروه جهت تهيه مقاطع ريزبيني و انجام ايمنوهيستوشيمي نمونه برداري به عمل آمد. ايمنوهيستوشيمي نمونه ها نشان داد که ميزان پديداري پروتئين بتا – کاتنين هسته اي در گروه تيمار به طور معني داري بيشتر از گروه شاهد مي باشد (P<0.01) مطالعه حاضر نشان مي دهد که بيان بتا – کاتنين هسته اي در موارد هيپرپلازي و نئوپلازي کولون مي تواند افزايش يابد.